Vážení příznivci Petrova cechu,

v sobotu 24. září se koná XIX. Republikový sněm ČRS. V letošním roce nás čeká volební sněm, který bude na další čtyři roky volit předsedu Českého rybářské svazu. V krátkém seriálu jsem Vás proto informovali o nejvýznamnějších událostech a změnách, které se za uplynulé volební období v ČRS udály.

První článek se týkal změny systému redistribuce financí z celosvazového rybolovu (odkaz), druhý úpravy Stanov a Jednacího řádu ČRS (odkaz), ve třetím díle jsme přinesli informace o Rybářském informačním systému. V tomto posledním díle informujeme o důležitých jednáních, která proběhla se zástupci politické reprezentace a státní správy v uplynulém volebním období.

Během uplynulého volebního období statutární zástupci ČRS nadále udržovali stálý kontakt s příslušnými ministerstvy (zemědělství; školství, mládeže a tělovýchovy; životního prostředí a financí), v době pandemických opatření také s Ministerstvem zdravotnictví. Spojení bylo udržováno také s představiteli politické sféry – předsedou Vlády ČR, ministry jednotlivých resortů, poslanci Zemědělského výboru PSP ČR atd. Dlouhodobě je na výborné úrovni spolupráce s odbornými útvary Ministerstva zemědělství. V období 2019–2022 proběhlo více než 50 jednání a setkání zástupců ČRS s předními představiteli státní správy a politické reprezentace.

Hlavním cílem uvedené spolupráce je udržet příznivé legislativní podmínky, a zároveň být klíčovým partnerem pro jednání v případě, že by byla legislativa otevřena a bylo by nutné hájit zájmy ČRS.

V uplynulém volebním období tak byly například opakované snahy orgánů Evropské unie o zákaz využití olova, a to včetně rybářských zátěží, nakonec i díky intenzivnímu vyjednávání a spolupráci s Ligou Libe, Moravským rybářským svazem a Českomoravskou mysliveckou jednotou, zákonodárci České republiky smeteny ze stolu. V této záležitosti však jistě není všem dnům konec a toto téma se ještě rozhodně objeví a opět budeme muset naši pozici obhájit.

K tématu jsme již publikovali:

Navrhovaný zákaz olova: ČRS kategoricky proti

Hrozící omezení olova: rybáři a střelci si mohou oddechnout

Pokračování snahy o zákaz použití olova opět na stole

Omezení olova: další krize zažehnána

DSC 0111

Alternativní kaprařské zátěže, které jsou ovšem při jiných způsobech lovu nevyhovující

Stejně tak jsme byli s ostatními hospodáři v krajině (myslivci, lesníci, včelaři) aktivní v oblasti takzvané invazní novely, tedy v navrhovaných změnách zákona o ochraně přírody a krajiny a složkových zákonů, jako je lesní zákon, vodní zákon, zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon o myslivosti, zákon o rybářství nebo zákon o rostlinolékařské péči v souvislosti s adaptací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů. Lobby některých „ochranářských“ organizací se snažila zavést národní seznam invazních nepůvodních druhů, který by zahrnoval velmi cenné a dlouhodobě hospodářsky využívané a prověřené druhy živočichů a rostlin, přičemž by bylo významně omezeno jejich využívání v krajině. Z rybářské oblasti můžeme uvést například pstruha duhového, sivena amerického či amura bílého. Díky dobré vyjednávací pozici se povedlo zastavit zavedení tohoto hospodáři v krajině nechtěného dokumentu, který by výrazně omezil naše možnosti hospodaření v rybářských revírech.

K tématu jsme již publikovali:

ČRS dosáhl ve spolupráci se skupinou hospodářů v krajině historického úspěchu - naše hospodářsky cenné druhy byla zachráněny!

Poslaci schválili invazní novelu v předjednané podobě: Národní seznam invazních nepůvodních druhů odmítnut - hospodářsky cenné druhy se mohou využívat nadále!

P1050546

Siven americký, jeden z nepůvodních avšak hospodářsky cenných druhů ryb

Dalším stěžejním tématem byla, a do budoucna jistě ještě bude, problematika rybožravých predátorů. V minulých letech se podařilo dosáhnout administrativního vyřazení kormorána velkého ze seznamu zvláště chráněných živočichů. Prioritou pro ČRS je zachování vyplácení zástřelného u kormorána velkého, kterého se podařilo dosáhnout, a které má motivační význam. V současné době vyplácí MZe 500 Kč za zastřeleného kormorána, a v ČR se jich tak střílí kolem 10 000 každý rok. Důležité je též do budoucna apelovat na zjednodušení administrace plašení a odstřelu tohoto rybožravého živočicha. Problémem, který jednoznačně přetrvává, je absolutní ochrana vydry říční. ČRS prosazuje regulaci tohoto druhu, která je namístě především v rybochovných zařízeních a v místech, kde jsou působením vydry ohroženy cenné populace salmonidů. V poslední době se objevují další predátoři, jejichž působení začíná být pro společenstva ryb na některých místech neúnosné. Zde je potřeba zmínit například čápa černého či morčáka velkého, kde předpokládáme v brzké době další střety se zástupci ochrany přírody.

K tématu jsme již publikovali:

Schváleno: Stát bude nově vyplácet zástřelné 500 Kč za kormorána!

Rybářské úřední martyrium: administrace žádostí na odstřel kormorána velkého

Poslanecká sněmovna: první zasedání podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství

Statutární zástupci ČRS jednali s předsedou Zemědělského výboru

Rada EU pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH) vyzvala Evropskou komisi k řešení otázky rybožravých predátorů

Rybožraví predátoři z pohledu ČRS – vydra říční

vydra 4

V rámci dotační činnosti považujeme za úspěch, že je nadále k dispozici v rámci tzv. národních dotací MZe dotační titul 17. „Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů“, kde se podařilo i díky mnohým jednáním se zástupci stání správy a politické reprezentace navýšit roční alokaci z původních 15 mil. Kč na současných 22 mil. Kč. Uživatelé rybářských revírů z řad organizačních jednotek ČRS z tohoto dotačního titulu čerpají každoročně celkem 20 mil. Kč, přičemž prostředky jsou poskytovány formou platby na hektar rybářského revíru.

IMG 6246

Vysazování dravých druhů ryb patří mezi priority

Po několika jednáních se rovněž povedlo najít cestu k finančnímu přispění státu k obnově populace ryb Bečvy, kterou v září roku 2020 postihla ekologická havárie. Této velmi pozitivní zprávě předcházela řada jednání se zástupci MZe a dalších dotčených institucí. Kromě finanční a materiální pomoci se podařilo také ustanovit řadu postupů, které mají do budoucna zrychlit a zefektivnit procesy v případě, že by se podobná ekologická havárie v České republice opakovala. Dle původní dohody stát bude přispívat prostřednictvím národních dotací částkou 750 000 Kč ročně, a to po dobu 10 let. Změnou politické reprezentace po volbách v roce 2021 došlo ke krácení dotačního titulu a v letošním roce bylo vyplaceno pouze 446 310 Kč. Zmiňované krácení bylo ze strany státu odůvodněno dostatečnou a rychlou obnovou populací ryb v některých částech Bečvy.

K tématu jsme již publikovali:

Otrava Bečvy: společné jednání ČRS, MŽP, ČIŽP a krajů

Koordinační schůzka ČRS, MZe a Povodí Moravy

Stát bude subvenovat zarybnění Bečvy

brabec

Jednání ministra životního prostředí se zástupci ČRS, ČIŽP a dotčených krajů k ekologické havárii na Bečvě

Za důležité považujeme také zmínit, že díky intenzivnímu jednání se zástupci politické reprezentace a státní správy se také podařilo zachovat možnost rybolovu i přes pandemická opatření v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19. Tato opatření byla v kritickém období velmi přísná včetně omezení pohybu, přesto se pro rybáře podařilo zachovat podmínky výkonu rybářského práva v prakticky nezměněném stavu.

Vybrali jsme pro Vás ta nejvýznamnější témata, která byla v průběhu uplynulého volebního období řešena. Udržování kontaktů se státní a politickou reprezentací je pro ČRS velice důležité i s ohledem na udržení současných velmi příznivých legislativních a ekonomických podmínek pro činnost ČRS.

Za ČRS Lukáš Mareš, Roman Heimlich


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok