Vážené rybářky, vážení rybáři,

termín XIX. Republikového sněmu ČRS, který je v letošním roce sněmem volebním, se přiblížil. Nejvyšší orgán ČRS zasedne 24. září a před jeho začátkem přinášíme další článek ze série nejvýznamnějších změn a událostí, které se za uplynulé volební období (2019-2022) v ČRS staly. Již jsme publikovali změnu systému redistribuce financí za prodej celosvazových povolenek a prezentovali změnu Stanov a Jednacího řádu ČRS. V tomto článku se zabýváme velmi aktuálním tématem, a to Rybářským informačním systémem.

O přípravných krocích k jednotnému informačnímu systému ČRS, o výběru dodavatele, podpisu smlouvy, průběhu vývoje a podrobnostech jednotlivých oblastí RISu jsme Vás průběžně informovali na našich webových stránkách (RIS 1, RIS 2, RIS 3).

Bez názvu 1

Sjednocení a zjednodušení datové komunikace napříč ČRS by mělo být samozřejmostí a v dnešní digitalizované době jednoznačnou prioritou. Vytvoření jednotného informačního systému ČRS je důležitým krokem i s ohledem na podporu informačních výstupů k členské základně, veřejnosti i státní správě. Situace s onemocněním Covid-19 tuto potřebu digitalizace výrazně umocnila.

Na základě shora popsaných důvodů se ČRS rozhodl, že vytvoří jednotný informační systém pro všechny složky spolku včetně členské základny, tedy samotných rybářů. O implementaci rybářského informačního systému (RIS) na úrovni všech organizačních složek rozhodl svým usnesením XVII. Republikový sněm ČRS v roce 2018. Od Republikového sněmu v roce 2018 byly pod vedením předsedy ČRS Dr. Karla Macha průběžně realizovány zásadní kroky k úspěšné tvorbě systému.

V roce 2019 byly, po jednomyslném schválení rozsahu a funkcionalit RIS Republikovou radou ČRS, v první fázi vývoje zahájeny analytické práce, které předcházely vývoji RIS. Proběhly průzkumy v rámci organizačních složek ČRS i v členské základně, byla realizována analýza současně používaných systémů.

V roce 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování klíčových dokumentů nutných pro vývoj systému (variantní studie proveditelnosti, návrhu „Enterprise“ architektury a zadávací dokumentace pro zhotovitele RIS). Průběžně se administrovala veškerá podpůrná dokumentace, a také začaly přípravy na migraci dat ze současně používaných systémů do nového RIS. Součástí analytické části prací byla precizace jednotlivých zadaných funkcionalit, které jsou organizačními složkami ČRS požadovány. Vítězem tohoto výběrového řízení (které bylo administrované nezávislou advokátní kanceláří) se stala společnost Equica s.r.o., která v dubnu 2020 analytické práce zahájila. Dnes se nám více než potvrzuje, že to byl velice důležitý krok k úspěšné tvorbě funkčního systému.

Dohledem nad provedením analytických prací byl Republikovou radou ČRS pověřen Řídící výbor, složený ze zástupců všech územních svazů ČRS, Republikové dozorčí rady a zaměstnanců ČRS.

V návaznosti na prvotní zadání Republikové rady ČRS, následně provedené analytické práce a vznesené požadavky organizačních složek ČRS, je RIS projektován zejména v těchto procesních oblastech:

  • Evidence členské základny
  • Evidence organizačních jednotek
  • Evidence povolenek
  • Evidence revírů a rybochovných zařízení
  • Evidence členů rybářské stráže
  • Procesy spojené se sportovní činností a práce s dětmi a mládeží
  • Evidence a statistiky úlovků a docházek na revírech
  • Uživatelská rozhraní (webový portál pro veřejnost, mobilní aplikace pro členy a RS)

Bez názvu 2

V rámci analytických prací se uskutečnila celá řada jednání se zástupci územních svazů, místních organizací, dotčených institucí státní správy (MZe, MŽP, ÚZEI atd.), dále se zástupci cílových skupin (hospodáři MO, sportovci, členové RS atd.), a byla zveřejněna série dotazníkových šetření (pro členskou základnu, pro místní organizace, pro členy RS) s cílem detailního zjištění požadavků i možností všech budoucích uživatelů RIS. Termín ukončení analytických prací a vytvoření zadávací dokumentace pro zpracovatele RIS byl stanoven na 9. října 2020. Tento termín byl splněn a následně byla dokumentace auditována soutěženou nezávislou advokátní kanceláří. Na základě usnesení Republikové rady ČRS byl následně spuštěn proces výběrového řízení, jehož průběh byl rovněž administrován zmíněnou advokátní kanceláří. Paralelně s probíhajícím VŘ na RIS byly realizovány dílčí nutné kroky k implementaci RIS, např. analýza právních důvodů sběru osobních údajů (GDPR) a příprava návrhu interních směrnic ve vztahu k této oblasti atd.

V březnu roku 2022 Republiková rada ČRS schválila výběr dodavatele na základě doporučení komise ustanovené Republikovou radou ČRS, a to firmu ASSECO Central Europe (ACE). Na základě Usnesení Republikové rady ze dne 7. dubna 2022 byla statutárními zástupci ČRS předsedou Dr. Karlem Machem a jednatelem Dr. Romanem Heimlichem podepsána Smlouva o dílo a poskytování služeb provozní podpory na Rybářský informační systém (RIS) se společností Asseco Central Europe (ACE). V téže době také Republiková rada dokončila přípravy modelu financování celého systému, který bude hrazen z rozpočtu územních svazů a Rady. Tento model podpořily bez výjimky všechny územní svazy prostřednictvím svých zástupců v Radě a jednomyslně byl tento model financování odsouhlasen, a to na dobu prvních deseti let ostrého provozu celého systému.

8B1C4915 192C 44EE A716 C8D1ED40C006

Statutární zástupci ČRS předseda Dr. Karel Mach a jednatel Dr. Roman Heimlich při podpisu smlouvy s dodavatelem RIS

Od podpisu smlouvy s dodavatelem na jaře letošního roku až do současnosti proběhlo více než 100 analytických schůzek s dodavatelem, na kterých se intenzivně podílelo více než 70 zaměstnanců a funkcionářů územních svazů, místních organizací a sekretariátu Rady. Výsledkem je detailní analýza - podrobná „kuchařka“ o více než tisíci stránkách, na základě které je v tomto období celý systém postupně programován.

K hotovému systému nás čeká ještě téměř roční cesta. Na jaře příštího roku odstartujeme pilotní provoz, proběhnou zátěžové testy, odstartujeme školení uživatelů a od června budeme přesouvat data ze současných systémů do systému nového. Za rok touto dobou budou všechny územní svazy a místní organizace ČRS již plně připravené využívat RIS v plném rozsahu a výdej povolenek na sezónu 2024 již tak bude probíhat kompletně prostřednictvím nového systému.

Od počátku na vývoji RISu participoval také MRS, který deklaroval zapojení do projektu. Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS však nedošlo ve fázi podpisu smlouvy k zapojení tohoto spolku do projektu. Nicméně obě strany se nyní pokusí nalézt přijatelný konsenzus, kdy bude potřeba nalézt řešení v několika oblastech, jako vzájemné uznávání členství a způsob distribuce celorepublikových povolenek oběma subjekty (ČRS - MRS), což bude úkolem pro další volební období.

Věříme, že RIS bude jistě dobrým nástrojem, který ulehčí a zefektivní činnosti ČRS na všech úrovních a také usnadní komunikaci a přenos dat mezi ČRS a příslušnými orgány státní správy. Zároveň poskytne vyšší komfort členům ČRS a kvalitní servis, po kterém již řadu let volají - ať už z pohledu výdeje povolenek, dostupných informací o revírech nebo i o činnosti svazu jako celku.

Za ČRS Lukáš Mareš, Roman Heimlich


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok