Vážené rybářky, vážení rybáři,

průběžně jsme Vás informovali o přípravných krocích tvorby Rybářského informačního systému (RIS), které vyústily v podpis smlouvy mezi ČRS a dodavatelem. V současné době jsou již práce na vývoji v plném proudu, a tak pro Vás připravujeme sérii informačních článků k tomuto důležitému tématu.

V prvním díle bychom Vás rádi uvedli do historie RISu a jeho vývoje až do dnešního dne. V dalších článcích postupně nahlédneme do všech součástí RISu, do jeho funkcionalit a představíme veškeré přínosy napříč všemi organizačními složkami ČRS včetně členské základny.

Sjednocení a zjednodušení datové komunikace napříč ČRS by mělo být samozřejmostí a v dnešní digitalizované době jednoznačnou prioritou. Potřeba vytvořit jednotný informační systém ČRS je důležitým krokem i s ohledem na podporu informačních výstupů k členské základně, veřejnosti i státní správě. Situace s onemocněním Covid-19 tuto potřebu digitalizace výrazně umocnila.

„Cílem ČRS je vybudovat komplexní informační systém, který zefektivní, zjednoduší a zprůhlední svazovou agendu, a to na úrovni všech jeho organizačních složek. Je potřeba si uvědomit, že Svaz znamená více než čtvrt milionu členů, kteří jsou sdruženi prostřednictvím pěti set místních organizací, potažmo sedmi územních svazů. V tuto chvíli bohužel žádný plošně využívaný systém neexistuje – což vede k řadě problémů, které bychom rádi vyřešili.“ řekl předseda ČRS Dr. Karel Mach.

V rámci ČRS je nyní využívána řada dílčích systémů, které nejsou vzájemně propojené. Jedná se o vzájemně nekomunikujících řešení, každá organizace a územní svaz používá některé z nich, a to v různém rozsahu. Nejvíce používaný systém je takzvaný Lipan, který využívají tři územní svazy ze sedmi, bohužel i ten je na hranici svého životního cyklu a není ho možné bez zásadních změn aplikovat všude.

Na základě shora popsaných důvodů se ČRS rozhodl, že vytvoří jednotný informační systém pro všechny složky spolku včetně členské základny, tedy samotných rybářů. O implementaci rybářského informačního systému (RIS) na úrovni všech organizačních složek rozhodl svým usnesením XVII. Republikový sněm ČRS v roce 2018. Od Republikového sněmu v roce 2018 byly pod vedením předsedy ČRS Dr. Karla Macha průběžně realizovány zásadní kroky k úspěšné tvorbě RISu.

V roce 2019 byly, po jednomyslném schválení rozsahu a funkcionalit RIS Republikovou radou ČRS, v první fázi vývoje zahájeny analytické práce, které předcházely vývoji RIS. Proběhly průzkumy v rámci organizačních složek ČRS i v členské základně, realizována byla analýza současně používaných systémů. V roce 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování klíčových dokumentů nutných pro vývoj systému (variantní studie proveditelnosti, návrhu „Enterprise“ architektury a zadávací dokumentace pro zhotovitele RIS) Průběžně se administrovala veškerá podpůrná dokumentace, a také začaly přípravy na migraci dat ze současně používaných systémů do nového RIS. Součástí analytické části prací byla precizace jednotlivých zadaných funkcionalit, které jsou organizačními složkami ČRS požadovány. Vítězem tohoto výběrového řízení (které bylo administrované nezávislou advokátní kanceláří) se stala společnost Equica s.r.o., která v dubnu 2020 analytické práce zahájila. Dohledem nad provedením této fáze byl Republikovou radou ČRS pověřen Řídící výbor, složený ze zástupců všech územních svazů ČRS, Republikové dozorčí rady a zaměstnanců ČRS.

Bez názvu 2

Výstupem prvotního zadání Republikové rady ČRS, následně provedených analytických prací a požadavků organizačních složek ČRS bude RIS projektován zejména v těchto procesních oblastech:

  • Evidence členské základny
  • Evidence organizačních jednotek
  • Evidence povolenek
  • Evidence revírů a rybochovných zařízení
  • Evidence členů rybářské stráže
  • Procesy spojené se sportovní činností a práce s dětmi a mládeží
  • Evidence a statistiky úlovků a docházek na revírech
  • Uživatelská rozhraní (webový portál pro veřejnost, mobilní aplikace pro členy a RS)

V rámci analytických prací se uskutečnila celá řada jednání se zástupci územních svazů, místních organizací, dotčených institucí státní správy (MZe, MŽP, ÚZEI atd.), dále se zástupci cílových skupin (hospodáři MO, sportovci, členové RS atd.), a byla zveřejněna série dotazníkových šetření (pro členskou základnu, pro místní organizace, pro členy RS) s cílem detailního zjištění požadavků i možností všech budoucích uživatelů RIS. Termín ukončení analytických prací a vytvoření zadávací dokumentace pro zpracovatele RIS byl stanoven na 9. října 2020. Tento termín byl splněn a následně byla dokumentace auditována nezávislou advokátní kanceláří. Na základě usnesení Republikové rady ČRS byl následně spuštěn proces výběrového řízení, jehož průběh byl administrován nezávislou advokátní kanceláří. Paralelně s probíhajícím VŘ na RIS byly realizovány dílčí nutné kroky k implementaci RIS, např. analýza právních důvodů sběru osobních údajů (GDPR) a příprava návrhu interních směrnic ve vztahu k této oblasti atd.

Od počátku na vývoji RIS participoval také MRS, který deklaroval zapojení do projektu. Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS však nedošlo ve fázi podpisu smlouvy k zapojení tohoto spolku do projektu. Smlouva s dodavatelem je však připravena na to, že může v průběhu vývoje dojít k opětovnému zapojení MRS do RIS.

V březnu roku 2022 Republiková rada ČRS schválila výběr dodavatele na základě doporučení komise ustanovené Republikovou radou ČRS, a to firmu ASSECO Central Europe (ACE). Na základě Usnesení Republikové rady ze dne 7. dubna 2022 byla statutárními zástupci ČRS předsedou Dr. Karlem Machem a jednatelem Dr. Romanem Heimlichem podepsána Smlouva o dílo a poskytování služeb provozní podpory na Rybářský informační systém (RIS) se společností Asseco Central Europe (ACE).

8B1C4915 192C 44EE A716 C8D1ED40C006

Statutární zástupci ČRS jednatel Dr. Roman Heimlich a předseda Dr. Karel Mach při podpisu smlouvy s dodavatelem RIS

V současné době probíhají schůzky s analytiky a programátory ACE, na jejichž výstupech bude celý RIS postaven. Pilotní provoz funkcionalit první etapy systému bude zahájen na jaře roku 2023 a během léta pak bude probíhat migrace všech dat ze současně využívaných systémů do RIS. Na podzim roku 2023 bude spuštěn ostrý provoz, do kterého již budou plně zapojeny všechny místní organizace Českého rybářského svazu.

Pevně věříme, že připravovaná série článků o jednotlivých částech RISu osvětlí všechny funkcionality a potřebu takto důležitého projektu. RIS bude jistě dobrým nástrojem, který poskytne vyšší komfort členům ČRS, ulehčí a zefektivní činnosti ČRS na všech úrovních a také usnadní komunikaci a přenos dat mezi ČRS a příslušnými orgány státní správy.

Za ČRS Lukáš Mareš, Roman Heimlich


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok