2. Základní znalosti z biologie ryb a vodních organismů

1. Co je to plankton?

a) drobné vodní organismy vznášející se ve vodním sloupci
b) vodní organismy s mohutným aktivním pohybem
c) preparát urychlující výtěr ryb
2. Co je to trdliště?

a) místo přirozeného rozmnožování ryb
b) stanoviště ryb v zimním období
c) sádka využívaná k odchovu lososovitých ryb
3. Co je to inkubace jiker?

a) období vývoje zárodku v jikře
b) vývoj jiker ve vaječnících jikernaček
c) kulení plůdku z jiker
4. Který z uvedených orgánů kapr nemá?

a) žaludek
b) hltan
c) jícen
5. Má úhoř říční šupiny?

a) ano
b) ne
c) ano, ale jen při základu ploutví
6. Jaké postavení úst má plotice obecná?

a) střední
b) spodní
c) horní
7. Jaké postavení úst má ouklej obecná?

a) horní
b) střední
c) spodní
8. Co je to bentos?

a) společenstvo organismů žijících na dně
b) drobné vodní organismy vznášející se ve vodním sloupci
c) hydrobiologické označení břehu
9. Která z následujících ryb má typické spodní postavení úst?

a) pstruh obecný potoční
b) jelec tloušť
c) jeseter malý
10. Která z následujících druhů ryb má střední postavení úst?

a) štika obecná
b) ouklej obecná
c) podoustev říční
11. Z uvedené skupiny ryb označ ty, které mají tukovou ploutvičku?

a) vranka obecná, slunečnice pestrá, perlín ostrobřichý, střevle potoční
b) sumeček americký, losos obecný, hlavatka obecná, lipan podhorní
c) piskoř pruhovaný, mřenka mramorovaná, cejn velký, štika obecná
12. Který z uvedených jelců má vypouklý tvar hřbetní a řitní ploutve?

a) tloušť
b) jesen
c) proudník
13. Odkud pochází původní forma pstruha duhového?

a) ze Severní Ameriky
b) z Jižní Ameriky
c) z Asie
14. Které z následujících ryb nemají tělo kryto šupinami?

a) úhoř říční, piskoř pruhovaný, siven americký
b) sumeček americký, sumec velký, vranka obecná
c) mník jednovousý, lín obecný, karas obecný
15. Jaké postavení úst má okoun říční?

a) střední
b) spodní
c) horní
16. Kdy se vytírá mník jednovousý?

a) prosinec - leden
b) březen - duben
c) říjen - listopad
17. Která z našich ryb má největší játra?

a) štika obecná
b) mník jednovousý
c) sumec velký
18. Kde leží u ryb ledviny?

a) vedle jater
b) mezi kličkami střev
c) těsně pod páteří
19. Čím jsou chráněny žábry před poškozením?

a) skřelemi
b) šupinami
c) kůží
20. K čemu slouží žaberní aparát ryb?

a) k okysličování krve
b) k rozmělnění potravy
c) k pohybu
21. Jaké postavení úst má hrouzek obecný?

a) spodní
b) střední
c) horní
22. Jaké postavení úst má cejn velký?

a) spodní
b) střední
c) horní
23. Kolik komor a předsíní má rybí srdce?

a) 1 + 1
b) 1 + 2
c) 2 + 2
24. Jaká krev proudí srdcem ryby?

a) neokysličená
b) okysličená
c) smíšená
25. Která z našich ryb má oko chráněno dvojitou rohovkou?

a) úhoř
b) mník
c) vranka
26. Mají ryby chuť?

a) ano
b) ne
c) jen ryby dravé
27. Co je to postranní čára?

a) pohlavní rozlišovací znak
b) smyslový orgán
c) pomocný dýchací orgán
28. Která kaprovitá ryba má na tlamě masité vousky?

a) karas obecný
b) ouklej obecná
c) lín obecný
29. Co jsou to gonády ryb?

a) hřbetní paprsky
b) vyměšovací orgány
c) pohlavní orgány
30. Co je to hypofýza?

a) nemoc ledvin
b) podvěsek mozkový
c) nemoc mozku
31. Které z následujících ryb pečují o své jikry i po výtěru?

a) sumec velký, sumeček americký
b) lipan podhorní, siven americký
c) kapr obecný, karas obecný
32. Jaké postavení úst má parma obecná?

a) spodní
b) střední
c) horní
33. Kolik druhů ryb žije v našich vodách (v ČR)?

a) 10 - 20
b) 30 - 40
c) 50 a více
34. Ve kterém světovém oceánu se rozmnožuje úhoř říční?

a) Atlantský
b) Tichý
c) Indický
35. Která ryba má na spodní čelisti jeden jediný vous, jako mají tresky?

a) sumec
b) mník
c) sekavec
36. Které části rybího těla slouží k určení stáří?

a) ocasní ploutev
b) vousky
c) šupiny
37. Mění se teplota rybího těla s teplotou vody?

a) ano
b) ne
c) zůstává stejná
38. Která kaprovitá ryba má typicky červenou duhovku oka?

a) kapr obecný
b) bolen dravý
c) plotice obecná
39. Která z ryb čeledi kaprovitých se v dospělosti živí zejména rybkami?

a) karas stříbřitý
b) jelec proudník
c) bolen dravý
40. Vranka obecná se pohybuje poskoky (střelkovitě). Proč neplave jako ostatní ryby?

a) chybí jí plynový měchýř
b) nemá všechny ploutve
c) chybí jí postranní čára
41. Která z těchto ryb žije v především v proudné vodě?

a) lín obecný
b) blatňák tmavý
c) lipan podhorní
42. V jako vodě se nejlépe daří našim rybám?

a) silně kyselé
b) silně zásadité
c) neutrální
43. Zelené vodní rostliny vyrábějí kyslík:

a) jen ve dne
b) jen v noci
c) ani ve dne, ani v noci
44. Které následující druhy patří mezi plankton?

a) larva chrostíka, potápník vroubený
b) škeble, perlorodka
c) buchanka, perloočka
45. Co patří mezi bentos?

a) červené larvy pakomára, beruška vodní
b) mřenka mramorovaná
c) dafnie
46. Kdy se u nás vytírá štika obecná?

a) v březnu až dubnu
b) v prosinci až lednu
c) v květnu až červnu
47. Která ryba má hadovitý tvar těla?

a) jelec tloušť
b) cejn velký
c) piskoř pruhovaný
48. Které ploutve má úhoř říční párové (sudé)?

a) břišní
b) prsní
c) hřbetní
49. Která z následujících ryb má zadní postavení hřbetní ploutve?

a) kapr obecný
b) štika obecná
c) siven americký
50. Které z následujících ryb chybí břišní ploutve?

a) slunečnici pestré
b) mníku jednovousému
c) úhoři říčnímu
51. Která naše ryba nemá vůbec vyvinuté šupiny?

a) mník jednovousý
b) vranka obecná
c) slunečnice pestrá
52. Která naše ryba má šupiny i na spánkové části hlavy?

a) kapr obecný
b) mník jednovousý
c) štika obecná
53. U které naší kaprovité ryby je červená barva většiny ploutví jedním z důležitých rozpoznávacích znaků?

a) jelec jesen
b) perlín ostrobřichý
c) plotice obecná
54. Která naše ryba má šupiny tak hluboce zasazené ve škáře, že se její tělo zdá na první pohled hladké?

a) sumec velký
b) úhoř říční
c) pstruh obecný
55. Kde se vytírá losos obecný?

a) v řekách
b) v mořích
c) v brakických vodách
56. Které ryby mají požerákové zuby?

a) kaprovité a lososovité
b) sekavcovité a kaprovité
c) jen ryby kaprovité
57. Která z našich ryb nemá zcela kostěnou páteř?

a) úhoř říční
b) mník jednovousý
c) jeseter malý
58. Má bolen dravý žaludek?

a) ano
b) ne
c) jen v dospělosti
59. Čím jsou žábry ryb chráněny před poškozením?

a) nejsou chráněny
b) šupinami
c) skřelemi
60. Která ryba má přídavné střevní dýchání?

a) úhoř říční
b) blatňák tmavý
c) piskoř pruhovaný
61. Které ryby nemají plynový měchýř?

a) kaprovité
b) vrankovité
c) lososovité
62. Při zvětšení objemu plynů v plynovém měchýři ryba:

a) stoupá
b) klesá
c) vyráží prudce vpřed
63. Jestliže se u ryb s dvojitým plynovým měchýřem (kaprovité) zvětší objem v zadní části měchýře a ryba se při tom pohybuje vpřed, bude tato ryba plavat:

a) šikmo vzhůru
b) prudce vpřed
c) šikmo dolů
64. Kde je umístěna postranní čára ryby?

a) podél hřbetu ryby
b) podél břišní části těla ryby
c) je vedena středem boků ryby
65. Kolik vousků má kapr obecný?

a) 2
b) 4
c) 6
66. Kolik vousků má sumeček americký?

a) 8
b) 10
c) 12
67. Kolik vousků má piskoř pruhovaný?

a) 6
b) 8
c) 10
68. Kolik vousků má sumec velký?

a) 4
b) 6
c) 8
69. Která z uvedených ryb se při vyhledávání potravy orientuje především zrakem?

a) sumec velký
b) mník jednovousý
c) štika obecná
70. Který z uvedených živočichů může napadat plůdek ryb?

a) komár pisklavý
b) dafnie velká
c) potápník vroubený a jeho larvy
71. Která dvojice ryb má dva vousky?

a) hrouzek obecný a ostroretka stěhovavá
b) hrouzek obecný a lín obecný
c) mřenka mramorovaná a ostroretka stěhovavá
72. Která trojice ryb má čtyři vousky?

a) parma říční, jeseter malý a kapr obecný
b) parma říční, sekavec písečný a kapr obecný
c) jeseter malý, mřenka mramorovaná a lín obecný
73. Mihule říční patří mezi:

a) ryby úhořovité
b) paryby
c) živočichy kruhoústé
74. Do které čeledi ryb patří ježdík obecný?

a) kaprovité
b) sekavcovité
c) okounovité
75. Amur bílý patří do čeledi ryb?

a) kaprovité
b) lososovité
c) okounovité
76. Bolen dravý patří do čeledi ryb?

a) kaprovité
b) štikovité
c) okounovité
77. Která trojice ryb se v dospělosti živí převážně rybami?

a) štika obecná, parma obecná a candát obecný
b) štika obecná, bolen dravý a candát obecný
c) štika obecná, okoun říční a ouklej obecná
78. Která trojice ryb je typická pro oblast pstruhového pásma?

a) pstruh obecný, slunečnice pestrá a okounek pstruhový
b) pstruh obecný, vranka obecná a střevle potoční
c) okounek pstruhový, střevle potoční a vranka obecná
79. Co je to řemenatka?

a) virus způsobující zduření ledvin u pstruhů
b) rybí cizopasník
c) bakterie způsobující skvrnitost ryb
80. Chobotnatka rybí patří mezi:

a) roztoče
b) ploštice
c) kroužkovce
81. Co je to kapřivec?

a) rybí parazit
b) kříženec kapra a jelce
c) vyřazený generační kapr
82. Chrostíci patří mezi:

a) korýše
b) červy
c) hmyz
83. Larva potápníka je:

a) dravá
b) býložravá
c) všežravá
84. Na čem nejvíce záleží doba tření kaprovitých ryb?

a) na obsahu kyslíku ve vodě
b) na množství potravy
c) na teplotě vody
85. Ve kterých ročních obdobích se třou lososovité ryby?

a) podzim a jaro
b) léto
c) zima
86. Která z našich ryb klade jikry do žaberních systémů mlžů?

a) piskoř pruhovaný
b) okounek pstruhový
c) hořavka duhová
87. U kterých ryb můžeme v dospělosti rozpoznat mlíčáka od jikernačky pomocí velikosti břišních ploutví?

a) lína obecného
b) kapra obecného
c) štiky obecné