5. Základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS

1. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v mimopstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojeného bolena?

a) bezprostředně po jeho ulovení
b) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
c) po ukončení denního lovu ryb
2. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v mimopstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojenou parmu?

a) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
b) bezprostředně po jejím ulovení
c) po ukončení denního lovu ryb
3. Lov lososovitých ryb v pstruhových rybářských revírech je povolen pouze:

a) přívlačí a na umělou mušku
b) muškařením, na umělou mušku a přívlačí
c) muškařením a přívlačí
4. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov přívlačí?

a) od 16. dubna do 31. srpna
b) od 16. dubna do 30. listopadu
c) od 16. června do 31. srpna
5. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov na umělou mušku?

a) od 16. dubna do 30. listopadu
b) od 16. dubna do 31. srpna
c) od 16. března do 30. listopadu
6. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov muškařením?

a) tento způsob není povolen
b) od 16. dubna do 31. srpna
c) od 16. dubna do 30. listopadu
7. Kolik kusů marény si mohu ponechat 18. 7. na mimopstruhovém rybářském revíru?

a) žádnou
b) 3 kusy
c) libovolně do 7 kg celkového úlovku
8. Dopustil se rybář přestupku, jestliže chytal na dvě udice (jednou na položenou, druhou muškařil)?

a) ne - na revíru mimopstruhovém i pstruhovém
b) ne - jen na revíru mimopstruhovém
c) ano - na revíru mimopstruhovém i pstruhovém
9. Kdo vydává rybářský lístek?

a) MO ČRS
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo obec s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt
c) Ministerstvo zemědělství
10. Která ryba je hájena v září?

a) štika obecná
b) siven americký
c) pstruh obecný
11. Mohu si ponechat štiku obecnou ulovenou na pstruhovém revíru 30. 5.?

a) ano
b) ne
c) pokud má zákonnou míru
12. Která z těchto našich ryb má stanovenou nejmenší lovnou míru?

a) lín obecný
b) hrouzek obecný
c) jelec jesen
13. Která naše ryba má největší stanovenou lovnou míru?

a) amur bílý
b) hlavatka obecná
c) sumec velký
14. Je možné na mimopstruhovém revíru použít pstruha obecného jako nástražní rybičku?

a) ano
b) pokud má zákonnou míru
c) ne
15. Kterou nástrahu můžete použít 30. 9. na pstruhovém revíru?

a) wobler
b) třpytku
c) umělou mušku
16. Mohu si ponechat pstruha obecného, jenž byl chycen na pstruhovém revíru 16. 9. ?

a) ne
b) ano
c) pokud má zákonnou míru
17. Mohu si ponechat pstruha duhového, kterého jsem ulovil 1. 11. na mimopstruhovém revíru?

a) ano
b) ne
c) mlíčáka
18. Kolik kusů parmy obecné si mohu ponechat v jednom dni na mimopstruhovém revíru 30. 9. ?

a) 2
b) 4
c) do 7 kg úlovku
19. V měsíci dubnu můžeme chytat na pstruhových revírech?

a) od 5 do 20 hodin
b) od 7 do 17 hodin
c) od 6 do 20 hodin
20. Mohu si ponechat lipana podhorního, chyceného na mimopstruhovém revíru 15. 6.?

a) má-li zákonnou míru
b) ne
c) ano
21. Mohu si ponechat 2 kusy sumce velkého (8 kg a 16,5 kg), ulovené v jednom dni na mimopstruhovém revíru?

a) ne
b) ano
c) ano, byl-li lehčí kus chycen jako první
22. Mohu chytat nástražní rybičky do čeřenu na pstruhovém revíru před 15. dubnem?

a) ano
b) jen do hmotnosti 7 kg
c) ne
23. Jako nástražní rybky nemohou být použity?

a) ryby, které dosahují své zákonné míry a větší
b) ryby lososovité, úhoře, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry
c) ryby lososovité a lipana, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry
24. Jakou zákonnou míru má štika obecná na pstruhovém revíru?

a) 50 cm
b) 40 cm
c) nemá míru
25. Při lovu udicí na položenou musí být lovící u udic přítomen tak, aby:

a) je měl v dohledu
b) s nimi mohl bez prodlení manipulovat
c) je měl minimálně 2 metry od rukou
26. Kde je povolen lov ryb z plavidel?

a) pouze na údolních nádržích
b) tam, kde to určí uživatel rybářského revíru
c) pouze některým členům MO ČRS
27. V jaké vzdálenosti od přehradní hráze je povolen lov ryb?

a) 10 metrů od tělesa hráze
b) 50 metrů od tělesa hráze
c) 100 metrů od tělesa hráze
28. Rybář nesmí lovit ryby na místě:

a) kde došlo k nahromadění ryb z důvodu mimořádně nízkého stavu vody
b) kde vede v blízkosti řeky železniční trať
c) kde ústí do toku městská kanalizace
29. Co je povinností rybáře, který zjistí hynutí ryb?

a) ihned přerušit lov a odejít od vody
b) pokračovat v lovu a hynutí hlásit po skončení lovu MO ČRS
c) ihned přerušit lov a hynutí hlásit Policii ČR a uživateli revíru
30. Co musí rybář udělat s ulovenou rybou, která je hájena nebo nedosahuje nejmenší stanovené míry?

a) vyndá jí háček a vhodí ji zpět do vody
b) musí jí šetrně vrátit zpět do rybářského revíru, v němž byla ulovena
c) ponechá si ji, protože by stejně uhynula
31. Který z rybářů se dopustil přestupku?

a) ten, který měl při lovu jednu udici nastraženou na položenou, druhou na plavanou
b) ten, který měl dvě udice nastražené na položenou, na každé měl dva návazce s jednoduchými háčky
c) ten, který měl jednu udici nastraženou na položenou a druhou muškařil
32. V sobotu 16. 4. jsem v 15.20 hodin chytil na pstruhovém revíru štiku obecnou o velikosti 43 cm:

a) mohu si ji ponechat
b) musím si ji ponechat
c) nesmím si ji ponechat
33. Kolik kusů candáta obecného si mohu ponechat 15. 7. na pstruhovém revíru?

a) žádného
b) pouze dva
c) neomezeně
34. Které ryby osoba provádějící lov nevrací do pstruhového rybářského revíru?

a) štika obecná, jelec tloušť, okoun říční, sumec velký, bolen dravý a candát obecný
b) štika obecná, pstruh obecný, okoun říční, sumec velký, bolen dravý a candát obecný
c) štika obecná, amur bílý, okoun říční, sumec velký, bolen dravý a candát obecný
35. Kolik kusů ušlechtilých ryb si může rybář ponechat v jednom dni na mimopstruhových revírech?

a) 2 ks
b) max. 2 kusy, pokud při ulovení ušlechtilé ryby nebyla již překročena hmotnost 7 kg
c) neomezeně
36. Kolik lososovitých ryb si rybář může ponechat v jednom dni na mimopstruhových revírech?

a) 2 ks
b) 4 ks
c) 3 ks
37. K rybám škodlivým na pstruhovém revíru patří?

a) plotice obecná
b) bolen dravý
c) ouklejka pruhovaná
38. Mohu si ponechat 3 kusy candáta obecného, chycené v jednom dni na mimopstruhovém revíru?

a) ano
b) ano - ale jen do hmotnosti 7 kg
c) ne
39. Kolik kusů síha severního marény si mohu ponechat v jednom dni na pstruhovém revíru?

a) 3 ks
b) 4 ks
c) do 7 kg
40. Mohu lovit na pstruhovém rybářském revíru nástražní rybky čeřínkováním?

a) ano
b) ne
c) jen na zvláštní povolení
41. Kolikrát týdně mohu lovit čeřínkováním nástražní rybky na mimopstruhovém revíru?

a) 3 x
b) 4 x
c) neomezeně
42. Dopoledne jsem ulovil a odnesl si 7 kg řádně zapsaných ryb. Mohu jít odpoledne opět na ryby (chytám pouze na mimopstruhovém revíru)?

a) ano
b) ano, budu-li chytat jen nástražní ryby
c) ne
43. Mohu si ponechat kapra uloveného do čeřínku?

a) ne
b) pokud má zákonnou míru - ano
c) ano
44. Povolenku s vyplněnou evidencí docházek a úlovků je nutno odevzdat organizaci, která povolenku vydala

a) do 15 dnů po skončení platnosti povolenky
b) do 31. 12.
c) do 15. 1. příštího roku
45. Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva ČRS je stanovena doba hájení lososa obecného

a) celoročně
b) od 1. září do 30. listopadu
c) od 1. září do 15. dubna
46. Doba hájení jelce tlouště je v mimopstruhovém rybářském revíru?

a) od 1. ledna do 15. června
b) od 16. března do 15. června
c) od 1. září do 15. dubna
47. Úhoř říční je v rybářském revíru hájen?

a) od 1. ledna do 15. června
b) od 16. března do 15. června
c) od 1. září do 30. listopadu
48. Ryby ulovené v rybářském revíru v době jejich hájení

a) musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny
b) mohou být přisvojeny, ale jen pokud dosahují lovné míry
c) mohou být přisvojeny v množství maximálně dvou kusů
49. Jakou nejmenší zákonnou míru má mník jednovousý?

a) 25 cm
b) 35 cm
c) 30 cm
50. Při lovu ryb v rybářském revíru je zakázáno:

a) lovit ryby pod ledem (pokud nebyla udělena výjimka)
b) lovit ryby pod ledem vyjma prosince, ledna, února
c) lovit ryby pod ledem bez zajištění lanem
51. Při lovu ryb v rybářském revíru je zakázáno:

a) lovit ze břehu vyššího než 2 m
b) lovit z hráze rybníka
c) lovit z železničního či silničního mostu
52. V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech:

a) nejvýše 3 kg všech druhů ryb. Pokud byla osobou provádějící lov přisvojena ryba, jejímž ulovením celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov
b) nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Pokud byla osobou provádějící lov přisvojena ryba, jejímž ulovením celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, smí si dále přisvojit další ryby, ne však kapra obecného, štiky obecné, candáta obecného, sumce velkého ani bolena dravého.
c) nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Pokud byla osobou provádějící lov přisvojena ryba, jejímž ulovením celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov
53. Denní doby lovu:

a) nejsou stanoveny, loví se bez časového omezení
b) jsou stanoveny zvlášť pro revíry pstruhové i mimopstruhové a rybář je má s ostatními pravidly pro lov ryb k dispozici jako součást povolenky k lovu ryb
c) jsou stanoveny jen jako orientační, není vyžadováno jejich dodržování a rybářská stráž je nekontroluje
54. Od 16. března do 15. června jsou v rybářských revírech hájeni:

a) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční a úhoř říční
b) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční, jeseter malý a vyza velká
c) bolen dravý, candát obecný, štika obecná a sumec velký
55. Jaká je nejmenší zákonná délka bolena dravého v mimopstruhových revírech?

a) 45 cm
b) 40 cm
c) 35 cm
56. Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářských revírech hájeni:

a) pstruh obecný
b) pstruh obecný a siven americký
c) pstruh obecný, siven americký a losos obecný
57. Kdy je v rybářských revírech hájený amur bílý?

a) od 1. ledna do 30. září
b) od 1. listopadu do 31. ledna
c) nemá stanovenu dobu hájení
58. Jaká je nejmenší lovná míra candáta obecného v mimopstruhových revírech?

a) 50 cm
b) 40 cm
c) 45 cm
59. Při lovu ryb udicí je osoba provádějící lov povinna mít u sebe a na požádání oprávněné osoby (rybářská stráž, hospodář, Policie ČR) předložit:

a) rybářský lístek, povolenku k lovu
b) povolenku k lovu, členskou legitimaci
c) rybářský lístek, členskou legitimaci
60. Lov čeřínkováním se

a) nesmí kombinovat s jiným způsobem lovu
b) smí kombinovat s lovem na plavanou
c) nesmí kombinovat s lovem přívlačí
61. Jaká je nejmenší lovná míra lipana podhorního v rybářském revíru?

a) 25 cm
b) 30 cm
c) 20 cm
62. Jaký počet lososovitých ryb si může lovící přivlastnit v jednom dni?

a) 3 kusy v pstruhovém rybářském revíru nebo 4 kusy v mimopstruhovém rybářském revíru
b) 3 kusy v pstruhovém nebo 3 kusy v mimopstruhovém rybářském revíru
c) 3 kusy v pstruhovém rybářském revíru, bez omezení kusů v mimopstruhovém rybářském revíru
63. Kdy je povolen lov ryb přívlačí v rybářských revírech?

a) na pstruhových revírech od 16. dubna do 31. srpna a na mimopstruhových revírech od 16. června do 31. prosince
b) na pstruhových revírech od 16. dubna do 30. listopadu a na mimopstruhových revírech od 1. ledna do 31. prosince
c) na pstruhových revírech od 16. dubna do 30. srpna a na mimopstruhových revírech od 1. ledna do 31. prosince
64. Při lovu ryb lososovitých a ulovení ryby nedravé v pstruhovém rybářském revíru:

a) lovící musí rybu pustit zpět do vody
b) lovící si může rybu přisvojit
c) lovící si může rybu přisvojit, ale potom si již nesmí přisvojit ryby lososovité
65. Rybářská stráž je oprávněna požadovat od osoby provádějící lov:

a) prokázání totožnosti a předložení platné povolenky k lovu, nesmí požadovat rybářský lístek
b) předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu, nesmí požadovat prokázání totožnosti, což je věcí Policie ČR
c) prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu
66. Lov lososovitých ryb v pstruhových rybářských revírech je povolen pouze:

a) muškařením a přívlačí
b) muškařením, na umělou mušku a přívlačí
c) přívlačí a na umělou mušku
67. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech povolen lov čeřínkováním?

a) od 1. června do 31. prosince
b) od 16. dubna do 31. prosince
c) od 16. června do 31. prosince
68. Jaká je nejmenší lovná míra pstruha duhového?

a) 23 cm
b) 25 cm
c) 28 cm
69. V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni nejvýše 2 kusy 

a) kapra, štiky, candáta, bolena, sumce, amura nebo jejich vzájemné kombinace
b) kapra, štiky, candáta, bolena, sumce, parmy nebo jejich vzájemné kombinace
c) kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich vzájemné kombinace
70. Pokud si osoba provádějící lov přisvojila v jednom dni rybu, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg 

a) může pokračovat v lovu na jiném revíru
b) může pokračovat v lovu, ale všechny další ulovené ryby je nutné vrátit zpět do vody
c) jejím přisvojením denní lov končí
71. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v pstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojeného sivena? 

a) bezprostředně po jeho ulovení
b) do 15 minut po jeho ulovení
c) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
72. Kdy je v rybářských revírech hájená vranka obecná a pruhoploutvá?

a) nemá stanovenu dobu hájení
b) od 1. ledna do 15. června
c) celoročně
73. V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát,

a) se může přisvojit, pokud dosahuje nejmenší lovnou míru
b) tato ryba se do pstruhového rybářského revíru nevrací
c) tato ryba se do pstruhového rybářského revíru vždy vrací
74. Lov ryb je zakázán v rybím přechodu nebo do vzdálenosti

a) 50 m pod ním
b) 50 m nad ním a pod ním
c) 100 m nad ním a pod ním
75. Kdy je v rybářských revírech hájený mník jednovousý?

a) od 1. září do 30. listopadu
b) od 1. prosince do 15. března
c) od 1. ledna do 15. března
76. Všechny původní druhy raků jsou hájeny

a) celoročně, s výjimkou raka říčního
b) od 16. března do 30. listopadu
c) celoročně
77. Kdy je v rybářských revírech hájený lipan podhorní?

a) od 1. prosince do 15. dubna
b) od 1. září do 15. dubna
c) od 1. prosince do 15. června
78. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v mimopstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojenou parmu? 

a) po ukončení denního lovu ryb
b) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
c) bezprostředně po jejím ulovení
79. Trestného činu pytláctví se dopustí ten, kdo:

a) neoprávněně loví zvěř nebo ryby, nebo ukryje, na sebe nebo jiného převede, nebo přechovává zvěř nebo ryby neoprávněně ulovené
b) uloví a ponechá si rybu nebo ryby, které nedosahují stanovené nejmenší délky, byť je držitelem povolenky k lovu ryb na příslušný revír
c) neoprávněně zasáhne do výkonu rybářského práva a spáchá takový čin hromadně účinným nebo zvlášť zavrženíhodným způsobem
80. K lovu lososovitých ryb na přívlač v pstruhových rybářských revírech smí osoba provádějící lov použít:

a) dvou udic, z nichž jednu musí mít lovící v ruce a druhá může být nastražena
b) jenom jednu udici, která je při lovu držená v ruce, jiná udice není nastražena
c) jenom jednu udici, kterou nemusí držet v ruce
81. Co je to výkon rybářského práva?

a) činnost v rybníkářství spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb,
b) činnost v rybářském revíru spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb
c) soubor činností ve smyslu zákona o rybářství a jeho prováděcích předpisů, směřujících k ulovení ryb či regulaci skladby rybího společenství
82. Je rybářská stráž oprávněna zadržet rybářské náčiní a úlovek v případě přestupku lovící osobě?

a) ano
b) jen úlovek, náčiní ne
c) jen náčiní, úlovek ne
83. Má právo rybářská stráž zadržet rybáři povolenku k lovu?

a) ano, ale musí ji do 5 pracovních dnů doručit tomu, kdo ji vydal
b) ano, ale jen v přítomnosti Policie ČR
c) ne, ale může zaslat hlášení orgánu státní správy se žádostí o zadržení povolenky
84. Jaká je nejmenší lovná míra pstruha obecného?

a) 20 cm
b) 25 cm
c) 30 cm
85. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v pstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojeného sivena? 

a) bezprostředně po jeho ulovení
b) do 15 minut po jeho ulovení.
c) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
86. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech hájený candát obecný?

a) od 1. prosince do 15. června
b) od 1. ledna do 15. června
c) od 1. prosince do 15. dubna
87. Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou v květnu, červnu, červenci a srpnu

a) od 3 do 22 hodin
b) od 4 do 24 hodin
c) od 3 do 24 hodin
88. Rybářská stráž je při své činnosti povinna:

a) prokázat se průkazem rybářské stráže a průkazem totožnosti
b) nosit služební odznak a služební stejnokroj
c) prokázat se průkazem rybářské stráže a nosit služební odznak
89. Při zjištění hromadného úhynu ryb nebo rozsáhlého znečištění vody je člen ČRS povinen:

a) vzdálit se co nejrychleji z nebezpečného místa
b) oznámit věc neprodleně minimálně Policii ČR a některému ze zástupců ČRS (místní organizace nebo územní svaz ), podle vlastních možností se podílet na likvidaci havárie
c) oznámit věc nejpozději do tří dnů minimálně Policii ČR a některému ze zástupců ČRS (místní organizace nebo územní svaz )
90. Je rybářská stráž oprávněna kontrolovat lovícímu obsah rybářské loďky, náčiní a úlovky?

a) ano, ale jen v přítomnosti Policie ČR
b) ne, nelze zasahovat do soukromého a oprávněně nabytého vlastnictví
c) ano, je k tomu plně oprávněna
91. Jaká je nejmenší lovná míra jelce jesena?

a) 25 cm
b) 30 cm
c) 20 cm
92. Jakou nejmenší zákonnou míru má v mimopstruhovém rybářském revíru jelec tloušť?

a) 25 cm
b) 30 cm
c) 18 cm
93. Jaká je nejmenší lovná míra jesetera malého?

a) 30 cm
b) 37 cm
c) 28 cm
94. Jaká je nejmenší lovná míra lína obecného?

a) 35 cm
b) 20 cm
c) 25 cm
95. Jaká je nejmenší lovná míra ostroretky stěhovavé?

a) 35 cm
b) 30 cm
c) 25 cm
96. Jaká je nejmenší lovná míra parmy obecné?

a) 45 cm
b) 50 cm
c) 40 cm
97. Jaká je nejmenší lovná míra podoustve říční?

a) 25 cm
b) 30 cm
c) 40 cm
98. Jaká je nejmenší lovná míra sivena amerického?

a) 25 cm
b) 30 cm
c) 35 cm
99. Jaká je nejmenší lovná míra pstruha duhového?

a) 25 cm
b) 20 cm
c) 35 cm
100. Jaká je nejmenší lovná míra pstruha obecného?

a) 25 cm
b) 30 cm
c) 35 cm
101. Jaká je nejmenší lovná míra lipana podhorního?

a) 30 cm
b) 25 cm
c) 50 cm
102. Jaká je nejmenší lovná míra úhoře říčního?

a) 50 cm
b) 55 cm
c) 45 cm
103. Jaká je nejmenší lovná míra sumce velkého?

a) 70 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
b) 70 cm na všech rybářských revírech
c) 65 cm na všech rybářských revírech
104. Štika obecná má nejmenší zákonem stanovenou lovnou míru?

a) 50 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
b) 50 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech
c) 45 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
105. Candát obecný má nejmenší zákonem stanovenou lovnou míru?

a) 45 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
b) 50 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech
c) 50 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
106. Bolen dravý má nejmenší zákonem stanovenou lovnou míru?

a) 40 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
b) 50 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech
c) 45 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
107. Kdo stanovuje bližší podmínky výkonu rybářského práva?

a) uživatel revíru
b) krajský úřad
c) Ministerstvo zemědělství
108. Jiné osobě, která vystoupila na podporu nebo na ochranu rybářské stráže při výkonu její pravomoci, se:

a) poskytuje ochrana podle ustanovení § 325 a 326 trestního zákona (násilí proti úřední osobě a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu)
b) neposkytuje ochrana podle ustanovení § 325 a 326 trestního zákona (násilí proti úřední osobě a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu)
c) poskytuje ochrana podle ustanovení § 325 a 326 trestního zákona jen tehdy, je-li dotyčný rovněž úřední osobou (např. policistou apod.)
109. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v listopadu, prosinci, lednu a únoru:

a) od 7 do 17 hodin
b) od 8 do 17 hodin
c) od 7 do 16 hodin
110. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v dubnu:

a) od 6 do 20 hodin
b) od 6 do 19 hodin
c) od 5 do 18 hodin
111. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v květnu:

a) od 6 do 21 hodin
b) od 6 do 20 hodin
c) od 5 do 19 hodin
112. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v červnu a červenci:

a) od 5 do 22 hodin
b) od 5 do 20 hodin
c) od 5 do 19 hodin
113. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v srpnu:

a) od 6 do 22 hodin
b) od 6 do 21 hodin
c) od 5 do 20 hodin
114. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v září:

a) od 7 do 20 hodin
b) od 7 do 18 hodin
c) od 6 do 17 hodin
115. Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou v lednu, únoru, listopadu a prosinci:

a) od 5 do 22 hodin
b) od 8 do 18 hodin
c) od 7 do 19 hodin
116. Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou v dubnu a září:

a) od 4 do 24 hodin
b) od 6 do 21 hodin
c) od 5 do 20 hodin
117. Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou v květnu, červnu, červenci a srpnu:

a) od 4 do 24 hodin
b) od 3 do 24 hodin
c) od 3 do 22 hodin
118. Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářských revírech hájeni:

a) pstruh obecný
b) pstruh obecný a siven americký
c) pstruh obecný, siven americký a losos obecný
119. Kdy je v rybářských revírech hájený pstruh obecný?

a) od 1. září do 15. dubna
b) od 1. ledna do 15. dubna
c) od 1. ledna do 15. června
120. Kdy je v rybářských revírech hájený siven americký?

a) nemá stanovenu dobu hájení
b) od 1. ledna do 15. dubna
c) od 1. září do 15. dubna
121. Od 16. března do 15. června jsou v rybářských revírech hájeni:

a) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční, jeseter a vyza
b) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční a úhoř říční
c) bolen dravý, candát obecný, štika obecná a sumec velký
122. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech hájený jelec tloušť?

a) od 16. března do 15. června
b) nemá stanovenu dobu hájení
c) od 1. ledna do 15. června
123. Kdy je v rybářských revírech hájená parma obecná?

a) od 16. března do 15. června
b) nemá stanovenu dobu hájení
c) od 1. ledna do 15. června
124. Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhových rybářských revírech hájeni:

a) bolen dravý, candát obecný, štika obecná a sumec velký
b) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční, jeseter, vyza, jelec jesen a jelec tloušť
c) pstruh obecný a losos obecný
125. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech hájená štika obecná?

a) od 1. ledna do 15. června
b) od 1. prosince do 15. dubna
c) od 1. prosince do 15. června
126. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech hájený candát obecný?

a) od 1. ledna do 15. června
b) od 1. prosince do 15. dubna
c) od 1. prosince do 15. června
127. Kdy je v rybářských revírech hájený lipan podhorní?

a) od 1. prosince do 15. června
b) od 1. prosince do 15. dubna
c) od 1. září do 15. dubna
128. Kdy je v rybářských revírech hájená hlavatka obecná?

a) od 1. ledna do 30. září
b) od 1. prosince do 30. dubna
c) od 1. září do 30. dubna
129. Kdy je v rybářských revírech hájený úhoř říční?

a) od 1. září do 30. listopadu
b) nemá stanovenu dobu hájení
c) od 1. ledna do 30. září
130. Kdy je v rybářských revírech hájený mník jednovousý?

a) od 1. ledna do 15. března
b) od 1. prosince do 15. března
c) od 1. září do 30. listopadu
131. Kdy je v rybářských revírech hájený amur bílý?

a) nemá stanovenu dobu hájení
b) od 1. ledna do 30. září
c) od 1. listopadu do 31. ledna
132. Všechny původní druhy raků jsou hájeny:

a) celoročně
b) celoročně, s výjimkou raka říčního
c) od 16. března do 30. listopadu
133. Kdy je v rybářských revírech hájená střevle potoční?

a) celoročně
b) nemá stanovenu dobu hájení
c) od 1. ledna do 15. června
134. Kdy je v rybářských revírech hájená vranka obecná a pruhoploutvá?

a) celoročně
b) nemá stanovenu dobu hájení
c) od 1. ledna do 15. června
135. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech povolen lov přívlačí?

a) od 16. června do 31. prosince
b) od 1. června do 31. prosince
c) od 16. dubna do 31. prosince
136. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech povolen lov čeřínkováním?

a) od 16. června do 31. prosince
b) od 1. června do 31. prosince
c) od 16. dubna do 31. prosince
137. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech povolen lov na nástražní rybku?

a) od 16. června do 31. prosince
b) od 1. června do 31. prosince
c) od 16. dubna do 31. prosince
138. Za nástražní rybky nemohou být použity ryby:

a) lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry
b) lososovité, pokud nedosahují nejmenší lovné míry a ryby sekavcovité
c) nedosahující lovné míry a chráněné druhy podle zvláštních předpisů
139. Smějí být používány za nástrahu ryby lososovité?

a) nesmějí
b) nesmějí, pokud nedosahují nejmenší stanovené délky
c) smějí
140. Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité, může si osoba provádějící lov v jednom dni přisvojit:

a) nejvýše 3 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
b) nejvýše 2 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
c) nejvýše 4 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
141. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede:

a) datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost
b) datum, druh ryby a její délku
c) datum, číslo revíru, použitou nástrahu, druh ryby, její délku a hmotnost
142. Které přisvojené druhy ryb zapisuje osoba provádějící lov v mimopstruhovém rybářském revíru bezprostředně po jejich ulovení?

a) kapra, štiku, candáta, bolena, sumce a lososovité ryby (mimo síhů)
b) lososovité ryby (mimo síhů), lipana a kapra
c) pouze kapra a dravé ryby
143. Které přisvojené druhy ryb zapisuje osoba provádějící lov v pstruhovém rybářském revíru bezprostředně po jejich ulovení?

a) lososovité ryby (mimo síhů) a kapra
b) kapra, štiku, candáta, bolena, sumce, lipana a lososovité ryby (mimo síhů)
c) všechny přisvojené ryby bez ohledu na jejich druh
144. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v pstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojeného sivena?

a) bezprostředně po jeho ulovení
b) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
c) do 15 minut po jeho ulovení
145. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v pstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojeného jelce jesena?

a) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
b) bezprostředně po jeho ulovení
c) hodinu po ukončení denního lovu ryb
146. Za rybu lososovitou se pro účely vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění považuje i

a) lipan podhorní
b) podoustev říční
c) jelec jesen
147. Kdo odvolává a zrušuje rybářskou stráž?

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby
b) uživatel rybářského revíru
c) kraj v přenesené působnosti, příslušný podle místa trvalého bydliště člena rybářské stráže
148. Rybářská stráž je oprávněna požadovat od osoby lovící vodní organismy:

a) prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu a předložení souhlasu uživatele rybářského revíru nebo rybníkáře
b) při podezření, že přepravuje v autě neoprávněně nabyté ryby doklad o jejich původu
c) prokázání totožnosti a v případě podezření na neoprávněně vydaný rybářský lístek a povolenku tyto dokumenty proti potvrzence odebrat a do 5 pracovních dní je předat policii
149. Může rybářská stráž zadržet povolenku k lovu ryb?

a) může, jde-li o osobu, která se dopustila porušení povinnosti stanovené zákonem o rybářství nebo prováděcí vyhláškou k zákonu o rybářství nebo bližšími podmínkami výkonu rybářského práva
b) může, jde-li o osobu, která se dopustila porušení povinnosti stanovené zákonem o rybářství nebo prováděcí vyhláškou k zákonu o rybářství nebo Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva, ale pouze v přítomnosti Policie ČR
c) nemůže
150. Rybářskou stráž ustanovuje do funkce:

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má navrhovatel sídlo
c) krajský úřad podle místa, kde má sídlo uživatel revíru
151. Obvod působnosti rybářské stráže je:

a) stanoven v průkazu rybářské stráže
b) není přesně vymezen
c) ve všech rybářských revírech v republice
152. Rybářskou stráží může být ustanovena osoba, která:

a) je starší 21 let
b) je starší 18 let
c) je starší 25 let
153. Rybářskou stráží může být ustanovena osoba:

a) bez ohledu na státní příslušnost
b) která je občanem České republiky nebo zde má povolený dlouhodobý pobyt
c) která je občanem některého ze států Evropské unie
154. Rybářskou stráží může být ustanovena osoba:

a) která je bezúhonná
b) která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkového charakteru
c) proti které bylo vedeno přestupkové řízení
155. Rybářskou stráží může být ustanovena osoba, která:

a) má způsobilost k právním úkonům
b) nemá způsobilost k právním úkonům, avšak má ustanoveného opatrovníka
c) je omezena ve způsobilosti k právním úkonům
156. Podmínkou pro ustanovení rybářské stráže je:

a) prokázání znalostí práv a povinností rybářské stráže
b) prokázání znalostí práv a povinností člena rybářského svazu
c) výkon funkce pomocníka rybářské stráže nejméně dva roky
157. Rybářská stráž je oprávněna:

a) kontrolovat, zda osoby, které loví ryby v rybnících nebo rybářských revírech jsou k tomu oprávněny a zda provádějí lov řádně a způsobem, který umožňuje zákon
b) kontrolovat, zda osoby, které loví ryby, nebo se pohybují v těsné blízkosti rybářských revírů, dodržují i dopravní předpisy a předpisy k ochraně přírody
c) provést u osob, které loví ryby v rybnících nebo rybářských revírech, v případech, že zjistí pochybení z jejich strany přezkoušení ze znalosti pravidel lovu ryb
158. Rybářská stráž je oprávněna:

a) kontrolovat osobám lovícím ryby nebo vodní organismy obsah rybářské loďky, rybářské náčiní, a zařízení k uchování ryb, včetně úlovků
b) zadržovat osoby přistižené při neoprávněném lovu ryb a zjišťovat jejich totožnost pouze v případě přítomnosti příslušníka Policie ČR
c) zadržovat osoby, které se pohybují v těsné blízkosti rybářských revírů a v případě podezření z neoprávněného lovu ryb zjišťovat jejich totožnost
159. Rybářská stráž je oprávněna kontrolovat:

a) užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva
b) zda provozní a manipulační řády rybníků a dalších vodohospodářských děl nejsou porušovány a nedochází ke znečišťování vody
c) zda není narušován provoz malých vodních elektráren
160. Rybářská stráž je oprávněna požadovat od lovící osoby:

a) prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu
b) při podezření, že přepravuje v autě neoprávněně nabyté ryby doklad o jejich původu
c) prokázání totožnosti a v případě podezření na neoprávněně vydaný rybářský lístek a povolenku tyto dokumenty proti potvrzence odebrat a do 5 pracovních dní je předat policii
161. Kdy je rybářská stráž oprávněna zadržet rybářské náčiní?

a) v případě, že je osoba důvodně podezřelá, že jím spáchala trestný čin nebo přestupek
b) v případě, že jím byl spáchán trestný čin a hodnota zadrženého náčiní nepřesahuje 3000 Kč
c) v případě zjištěného přestupku, pokud hodnota zadrženého náčiní nepřesahuje 2000 Kč
162. Kdy je rybářská stráž oprávněna zadržet úlovky?

a) v případě, že byl jejich ponecháním spáchán trestný čin nebo přestupek
b) v případě, že osoba odmítne umožnit kontrolu úlovků
c) v případě nezapsání ulovené ryby do přehledu o úlovcích
163. Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna:

a) prokazovat se průkazem rybářské stráže a nosit služební odznak na viditelném místě
b) prokázat se průkazem rybářské stráže a průkazem totožnosti
c) nosit služební odznak a služební stejnokroj
164. Rybářská stráž je při své činnosti povinna:

a) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností, vyplývajících ze zákona o rybářství a zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru
b) kontrolovat obecné užívání vody a dohlížet na to, zda se rybníků a vodních toků užívá v souladu se zákonem o vodách a o rybářství
c) kontrolovat provozně manipulační řády rybníků a dohlížet na dodržování limitů vypouštění odpadních vod do toků
165. Rybářská stráž je při své činnosti povinna:

a) oznamovat neprodleně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli revíru a příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny, nebo Policii ČR
b) oznamovat do 30 dnů zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy buď uživateli revíru nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě orgánům Policie ČR nebo jiným orgánům státní správy
c) oznamovat do 15 pracovních dnů zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy orgánu, který ji ustanovil
166. Lov ryb v rybářských revírech pomocí harpuny je:

a) zakázán
b) povolen pouze potápěči, který je držitelem platného rybářského lístku a povolenky k rybolovu
c) povolen pouze na základě souhlasu uživatele rybářského revíru
167. Pokutu v blokovém řízení lze uložit:

a) jestliže je přestupek spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit
b) jde-li o přestupek menšího rozsahu
c) má-li rybářská stráž za to, že pachatel přestupku byl spolehlivě zjištěn
168. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se:

a) nelze odvolat
b) lze odvolat do 15 dnů od uložení
c) lze odvolat do 8 dnů od uložení
169. Přestupku na úseku rybářství podle zákona o přestupcích se dopustí osoba, která:

a) neoprávněně chytá ryby
b) přechovává neoprávněně ulovené ryby
c) způsobí, byť i z nedbalosti, škodu na rybochovném zařízení, rybářském revíru či rybniční soustavě
170. Za přestupek podle zákona o rybářství se považuje:

a) lov ryb v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými v povolence k lovu
b) ponechání si značkou opatřené ryby v případě, že má lovnou míru
c) činnost, která je v rozporu se zájmy uživatele revíru, přestože není uvedena v povolence k lovu
171. Útoku na úřední osobu se podle trestního zákona dopustí ten, kdo:

a) vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu v úmyslu působit na výkon pravomoci rybářské stráže nebo pro tento výkon
b) podá stížnost příslušnému orgánu na chování úřední osoby, přičemž nezáleží na tom, zda v ní uvede pravdivé nebo nepravdivé údaje
c) podá stížnost příslušnému orgánu na chování úřední osoby, přičemž jsou v ní uvedeny nepravdivé údaje a stížnost bude vyhodnocena jako neoprávněná
172. Může být pouhé nesplnění povinnosti vyplývající z pravomoci rybářské stráže trestným činem?

a) ano, pokud tak rybářská stráž činí v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
b) ne
c) ano, bez dalších podmínek
173. Co je Český rybářský svaz?

a) politická organizace
b) státní instituce
c) zapsaný spolek
174. Co je dokladem členství v ČRS?

a) přihláška za člena a splněné povinnosti
b) platný členský průkaz
c) přihláška za člena, zaplacení zápisného
175. Jaká je struktura ČRS?

a) místní organizace, územní svaz, Republiková rada
b) místní organizace, územní rada, Republikový sněm
c) místní skupiny, místní organizace, vyšší svazové orgány
176. Územní svazy:

a) sdružují výbory místních skupin a organizací
b) sdružují kluby a ostatní rybáře
c) sdružují místní organizace v rozsahu územní působnosti
177. Jaká je rozhodující věková hranice pro přijetí dítěte za člena ČRS?

a) od 6 let
b) od počátku školní docházky
c) od 10 let
178. Jaká práva a povinnosti mají děti a mládež?

a) žádné
b) jako ostatní členové, kromě práva účastnit se členské schůze, hlasovat, volit nebo být volen do orgánů ČRS
c) úměrné jejich věku
179. Jaké je mimo jiné poslání Českého rybářského svazu?

a) zajistit maximální hospodářskou těžbu lovem ryb v rybářských revírech
b) chovat ryby v ekologických rybničních chovech a zarybňovat rybářské revíry v množství daném výsledkem produkce ryb
c) chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a životní prostředí
180. Člen ČRS může být organizován:

a) v místních organizacích podle pobytů v průběhu roku (trvalé bydliště, chata, dovolená)
b) jen v jedné MO, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště
c) maximálně ve dvou MO podle vlastního výběru
181. Zúčastňovat se členské schůze, hlasovat tam a volit nebo být volen do všech orgánů ČRS

a) má právo jen člen ČRS, který byl alespoň 1 rok ve funkci orgánu ČRS
b) má právo člen ČRS po pěti letech členství
c) má právo každý řádný člen ČRS vyjma dětí a mládeže
182. Člen ČRS má povinnost:

a) dodržovat Stanovy ČRS, obecně závazné právní předpisy o rybářství a ochraně přírody, bližší podmínky výkonu rybářského práva a plnit rozhodnutí orgánů ČRS
b) dodržovat obecně závazné právní předpisy o rybářství a ochraně přírody, Stanovy ČRS, bližší podmínky výkonu rybářského práva a rozhodnutí orgánů ČRS nejsou pro člena ČRS závazné a plní je či neplní podle vlastního posouzení věci
c) dodržovat Stanovy ČRS, obecně závazné právní předpisy o rybářství a ochraně přírody, bližší podmínky výkonu rybářského práva a rozhodnutí orgánů ČRS nejsou pro člena ČRS závazné a plní je či neplní podle vlastního posouzení věci
183. Pravidelný peněžní příspěvek (členskou známku) je člen povinen zaplatit do:

a) do konce dubna příslušného roku
b) do 15. ledna příslušného roku
c) do konce ledna příslušného roku
184. Počet hodin pracovního ročního příspěvku (brigádnických hodin) a výši jeho finanční náhrady:

a) navrhuje výbor MO a schvaluje členská schůze MO
b) navrhuje členská schůze MO a schvaluje výbor MO
c) navrhuje Republiková rada a schvaluje Republikový sněm
185. Udělování svazových vyznamenaní se řídí:

a) vnitrosvazovými předpisy
b) vyhláškou č. 197/2004 Sb., v platném znění
c) směrnicí Ministerstva zemědělství
186. Ztrátu nebo znehodnocení členské legitimace je člen Svazu povinen neprodleně hlásit:

a) výboru MO, jíž je členem
b) Republikové radě
c) Ministerstvu zemědělství
187. Návrh na zahájení kárného řízení se podává:

a) u té MO, jíž je člen Svazu
b) u té MO, kde byl spáchán přestupek
c) ÚS ČRS