TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) mník jednovousý
b) štika obecná
c) sumec velký
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) kapr obecný
b) štika obecná
c) lín obecný
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) pstruh obecný
b) losos obecný
c) hlavatka obecná
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) sekavec písečný
b) candát obecný
c) cejn velký
5. O jaký druh živočicha se jedná?

a) husa velká
b) kachna divoká
c) lyska černá
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) volavka popelavá
b) husa velká
c) kormorán velký
7. Jaké postavení úst má okoun říční?

a) horní
b) střední
c) spodní
8. Požerákové zuby mají ryby?

a) sekavcovité a kaprovité
b) kaprovité a lososovité
c) jen ryby kaprovité
9. Co je to řemenatka?

a) virus způsobující zduření ledvin u pstruhů
b) rybí cizopasník
c) bakterie způsobující skvrnitost ryb
10. Vyhrazování míst k lovu ryb je

a) povoleno, ale pouze se souhlasem uživatele revíru
b) zakázáno u revírů o výměře do 2 ha
c) zakázáno
11. Při lovu na plavanou nebo položenou v rybářských revírech pstruhových smí lovící používat nejvýše 

a) 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky
b) 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky, dvojháčky nebo trojháčky
c) 2 udice, u každé z nich nejvýše jeden návazec s jednoduchým háčkem
12. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov na umělou mušku?

a) od 16. dubna do 31. srpna
b) od 16. dubna do 30. listopadu
c) od 16. března do 30. listopadu
13. Plankton slouží rybám jako?

a) substrát na kladení jiker
b) úkryt
c) potrava
14. Proč v zimě vysekáváme na rybnících otvory do ledu?

a) aby byl přístup kyslíku a světla
b) aby měly ryby světlo
c) aby se mohla odpařovat voda
15. Co je to vodní květ?

a) masový rozvoj sinic
b) hořavka duhová v období výtěru
c) kvetoucí leknín
16. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov na umělou mušku?

a) od 16. dubna do 30. listopadu
b) od 16. března do 30. listopadu
c) od 16. dubna do 31. srpna
17. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov muškařením?

a) od 16. dubna do 30. listopadu
b) od 16. dubna do 31. srpna
c) tento způsob není povolen
18. Mohu si ponechat lipana podhorního, chyceného na mimopstruhovém revíru 15. 6.?

a) má-li zákonnou míru
b) ne
c) ano
19. Mohu si ponechat kapra uloveného do čeřínku?

a) ano
b) ne
c) pokud má zákonnou míru - ano
20. Rybářská stráž je oprávněna požadovat od osoby provádějící lov

a) prokázání totožnosti a předložení platné povolenky k lovu, nesmí požadovat rybářský lístek
b) předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu, nesmí požadovat prokázání totožnosti, což je věcí Policie ČR
c) prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu
21. Lov lososovitých ryb v pstruhových rybářských revírech je povolen pouze?

a) přívlačí a na umělou mušku
b) muškařením, na umělou mušku a přívlačí
c) muškařením a přívlačí
22. Od 16. března do 15. června jsou v rybářských revírech hájeni

a) bolen dravý, candát obecný, štika obecná a sumec velký
b) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční, jeseter a vyza
c) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční a úhoř říční
23. Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité, může si osoba provádějící lov v jednom dni přisvojit

a) nejvýše 4 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
b) nejvýše 2 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
c) nejvýše 3 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
24. Může být pouhé nesplnění povinnosti vyplývající z pravomoci rybářské stráže trestným činem?

a) ano, bez dalších podmínek
b) ne
c) ano, pokud tak rybářská stráž činí v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
25. Počet hodin pracovního ročního příspěvku (brigádnických hodin) a výši jeho finanční náhrady

a) navrhuje Rada ČRS a schvaluje Republikový sněm
b) navrhuje výbor MO a schvaluje členská schůze MO
c) navrhuje členská schůze MO a schvaluje výbor MO

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.