TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) štika obecná
b) candát obecný
c) ostroretka stěhovavá
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) candát obecný
b) sekavec písečný
c) cejn velký
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) tolstolobik bílý
b) amur bílý
c) jeseter malý
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) amur bílý
b) hlavatka obecná
c) tolstolobik bílý
5. O jaký druh živočicha se jedná?

a) rak říční
b) škleble rybničná
c) vodoměrka štíhlá
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) škleble rybničná
b) mlok skvrnitý
c) velevrub malířský
7. Kolik komor a předsíní má rybí srdce?

a) 1 + 1
b) 2 + 2
c) 1 + 2
8. Která kaprovitá ryba má typicky červenou duhovku oka?

a) plotice obecná
b) bolen dravý
c) kapr obecný
9. Do které čeledi ryb patří ježdík obecný?

a) sekavcovité
b) kaprovité
c) okounovité
10. Lov na položenou je

a) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovliňován
b) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy je aktivně ovlivňován
c) lov na jednoháčkovou umělou mušku
11. Co učiníš s jelcem tlouštěm, který byl uloven na pstruhovém revíru a má háček zaseknutý hluboko v jícnu?

a) ustřihnu vlasec a vrátím jej zpět do vody
b) pokud má zákonnou míru, ponechám si jej
c) musím si ho vzít
12. Co je to nástraha?

a) přirozená potrava, kterou si ryba sama v revíru uloví
b) přirozená potrava nebo její napodobenina, opatřená jedním nebo více háčky, určená k lovu ryb
c) přirozená potrava, kterou dopravujeme do vody a lákáme jí ryby k místu, kde lovíme
13. Plankton slouží rybám jako?

a) potrava
b) úkryt
c) substrát na kladení jiker
14. Do které čeledi patří candát obecný?

a) treskovití
b) candátovití
c) okounovití
15. Rybářský revír vyhlašuje

a) vlastník rybníka nebo vlastník pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, v případě více vlastníků pak osoba pověřená všemi spoluvlastníky
b) pouze Ministerstvo zemědělství ČR, v případě revírů na území národních parků pak Ministerstvo životního prostředí
c) příslušný rybářský orgán; ten je oprávněn vyhlásit rybářský revír pouze v obvodu své územní působnosti
16. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov přívlačí?

a) od 16. dubna do 30. listopadu
b) od 16. dubna do 31. srpna
c) od 16. června do 31. srpna
17. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov muškařením?

a) tento způsob není povolen
b) od 16. dubna do 31. srpna
c) od 16. dubna do 30. listopadu
18. Kolik lososovitých ryb si rybář může ponechat v jednom dni na mimopstruhových revírech?

a) 4 ks
b) 2 ks
c) 3 ks
19. Při lovu ryb udicí je osoba provádějící lov povinna mít u sebe a na požádání oprávněné osoby (rybářská stráž, hospodář, Policie ČR) předložit

a) povolenku k lovu, členskou legitimaci
b) rybářský lístek, členskou legitimaci
c) rybářský lístek, povolenku k lovu
20. Lov ryb přívlačí v rybářských revírech je povolen?

a) na pstruhových revírech od 16. dubna do 30. listopadu a na mimopstruhových revírech od 1. ledna do 31. prosince
b) na pstruhových revírech od 16. dubna do 31. srpna a na mimopstruhových revírech od 16. června do 31. prosince
c) na pstruhových revírech od 16. dubna do 30. srpna a na mimopstruhových revírech od 1. ledna do 31. prosince
21. V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát,

a) tato ryba se do pstruhového rybářského revíru vždy vrací
b) tato ryba se do pstruhového rybářského revíru nevrací
c) se může přisvojit, pokud dosahuje nejmenší lovnou míru
22. Nejmenší zákonná lovná délka jesetera malého je?

a) 28 cm
b) 37 cm
c) 30 cm
23. Nejmenší zákonná lovná délka ostroretky stěhovavé je?

a) 25 cm
b) 30 cm
c) 35 cm
24. Lov ryb v rybářských revírech pomocí harpuny je

a) zakázán
b) povolen pouze potápěči, který je držitelem platného rybářského lístku a povolenky k rybolovu
c) povolen pouze na základě souhlasu uživatele rybářského revíru
25. Poslání Českého rybářského svazu je mimo jiné?

a) chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a životní prostředí
b) zajistit maximální hospodářskou těžbu lovem ryb v rybářských revírech
c) chovat ryby v ekologických rybničních chovech a zarybňovat rybářské revíry v množství daném výsledkem produkce ryb

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.