TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) pstruh obecný
b) jeseter malý
c) losos obecný
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) tolstolobik bílý
b) bolen dravý
c) síh severní maréna
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) sumec velký
b) cejn velký
c) mník jednovousý
4. O jaký druh živočicha se jedná?

a) kormorán velký
b) husa velká
c) volavka popelavá
5. O jaký druh živočicha se jedná?

a) blešivec obecný
b) splešťule blátivá
c) potápník vroubený
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) velevrub malířský
b) mlok skvrnitý
c) škleble rybničná
7. Z uvedené skupiny ryb označ ty, které mají tukovou ploutvičku?

a) sumeček americký, losos obecný, hlavatka podunajská, lipan podhorní
b) vranka obecná, slunečnice pestrá, perlín ostrobřichý, střevle potoční
c) piskoř pruhovaný, mřenka mramorovaná, cejn velký, štika obecná
8. Co jsou to gonády ryb?

a) hřbetní paprsky
b) vyměšovací orgány
c) pohlavní orgány
9. Které z následujících ryb pečují o své jikry i po výtěru?

a) lipan podhorní, siven americký
b) kapr obecný, karas obecný
c) sumec velký, sumeček americký
10. V jaké minimální vzdálenosti od sebe musí být rybáři při lovu na položenou?

a) 3 m
b) 5 m
c) 8 m
11. K lovu na plavanou nebo položenou v pstruhových rybářských revírech lze použít výhradně nástrahy

a) rostlinného nebo živočišného původu
b) umělé nebo rostlinného původu
c) rostlinného původu
12. Při lovu na umělou mušku v rybářských revírech pstruhových smí být použita jen jedna udice s nejvýše 

a) třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček
b) jedním návazcem a jedním jednoháčkem
c) třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použit jen jeden jednoháček nebo dvojháček
13. Jak rozdělujeme rybářské revíry z hlediska zákona o rybářství?

a) tekoucí a stojaté
b) svazové a soukromé
c) pstruhové a mimopstruhové
14. Co je to kulení plůdku?

a) proces líhnutí váčkového plůdku ryb z jikry
b) období, kdy je těsně po vylíhnutí plůdek unášen proudem vody
c) vystoupení očí z očních důlků při virovém onemocnění plůdku ryb
15. Rybářský revír je?

a) každá část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organismů
b) část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organismů, vyhlášená rozhodnutím příslušného orgánu státní správy rybářství
c) část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organismů, kde právnická nebo fyzická osoba, na základě ohlášení příslušnému orgánu státní správy rybářství, vykonává rybářské právo
16. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov na umělou mušku?

a) od 16. března do 30. listopadu
b) od 16. dubna do 30. listopadu
c) od 16. dubna do 31. srpna
17. Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva ČRS je stanovena doba hájení lososa obecného

a) od 1. září do 15. dubna
b) celoročně
c) od 1. září do 30. listopadu
18. Úhoř říční je v rybářském revíru hájen?

a) od 1. ledna do 15. června
b) od 1. září do 30. listopadu
c) od 16. března do 15. června
19. Nejmenší zákonná délka u bolena dravého v mimopstruhových revírech je?

a) 45 cm
b) 35 cm
c) 40 cm
20. Při lovu ryb udicí je osoba provádějící lov povinna mít u sebe a na požádání oprávněné osoby (rybářská stráž, hospodář, Policie ČR) předložit

a) rybářský lístek, povolenku k lovu
b) rybářský lístek, členskou legitimaci
c) povolenku k lovu, členskou legitimaci
21. Všechny původní druhy raků jsou hájeny

a) celoročně
b) od 16. března do 30. listopadu
c) celoročně, s výjimkou raka říčního
22. Výkon rybářského práva je?

a) činnost v rybníkářství spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb,
b) činnost v rybářském revíru spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb
c) soubor činností ve smyslu zákona o rybářství a jeho prováděcích předpisů, směřujících k ulovení ryb či regulaci skladby rybího společenství
23. Při zjištění hromadného úhynu ryb nebo rozsáhlého znečištění vody je člen ČRS povinen

a) vzdálit se co nejrychleji z nebezpečného místa
b) oznámit věc neprodleně minimálně Policii ČR a některému ze zástupců ČRS (místní organizace nebo územní svaz ), podle vlastních možností se podílet na likvidaci havárie
c) oznámit věc nejpozději do tří dnů minimálně Policii ČR a některému ze zástupců ČRS (místní organizace nebo územní svaz )
24. Rybářskou stráží může být ustanovena osoba, která

a) nemá způsobilost k právním úkonům, avšak má ustanoveného opatrovníka
b) má způsobilost k právním úkonům
c) je omezena ve způsobilosti k právním úkonům
25. Návrh na zahájení kárného řízení se podává

a) u té MO, kde byl spáchán přestupek
b) u té MO, jíž je člen Svazu
c) ÚS ČRS

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.