TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) candát obecný
b) ostroretka stěhovavá
c) štika obecná
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) pstruh duhový
b) plotice obecná
c) jelec tloušť
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) candát obecný
b) lín obecný
c) okoun říční
4. O jaký druh živočicha se jedná?

a) lyska černá
b) husa velká
c) kachna divoká
5. O jaký druh živočicha se jedná?

a) čáp bílý
b) potápka roháč
c) volavka popelavá
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) splešťule blátivá
b) potápník vroubený
c) blešivec obecný
7. K čemu slouží žaberní aparát ryb?

a) k pohybu
b) k okysličování krve
c) k rozmělnění potravy
8. Která z ryb čeledi kaprovitých se v dospělosti živí zejména rybkami?

a) bolen dravý
b) karas stříbřitý
c) jelec proudník
9. Hadovitý tvar těla má?

a) jelec tloušť
b) piskoř pruhovaný
c) cejn velký
10. Mezi povolené technické prostředky k lovu nepatří

a) čeřínek
b) vybušniny
c) echolot
11. Co je to návnada?

a) přirozená potrava nebo její napodobenina, opatřená jedním nebo více háčky, určená k lovu ryb
b) přirozená potrava, kterou dopravujeme do vody a lákáme jí ryby k místu, kde lovíme
c) přirozená potrava, kterou si ryba sama v revíru uloví
12. Osoba provádějící lov ryb je povinna mít při lovu?

a) vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb
b) rybářskou loďku a přístřešek
c) stojan na udice
13. Lov ryb elektrickým proudem

a) je zakázán, pokud lov neprovádí uživatel revíru za účelem hospodářské těžby, umělého chovu či záchrany ryb
b) je povolen pouze k vědeckým účelům, a to jen osobám s kvalifikací odborné způsobilosti v elektrotechnice, pokud k tomu byly zmocněny místně příslušným krajským úřadem
c) je zakázán, pokud k tomu nebyla příslušným rybářským orgánem stanovena výjimka
14. Co je to vodní květ?

a) kvetoucí leknín
b) masový rozvoj sinic
c) hořavka duhová v období výtěru
15. Chráněnou rybí oblast vyhlašuje

a) příslušný rybářský orgán po projednání s uživatelem rybářského revíru
b) uživatel rybářského revíru po projednání s příslušným rybářským orgánem
c) státní orgán ochrany přírody po projednání s uživatelem rybářského revíru
16. Které ryby osoba provádějící lov nevrací do pstruhového rybářského revíru?

a) štika obecná, amur bílý, okoun říční, sumec velký, bolen dravý a candát obecný
b) štika obecná, pstruh obecný, okoun říční, sumec velký, bolen dravý a candát obecný
c) štika obecná, jelec tloušť, okoun říční, sumec velký, bolen dravý a candát obecný
17. Kolik lososovitých ryb si rybář může ponechat v jednom dni na mimopstruhových revírech?

a) 4 ks
b) 2 ks
c) 3 ks
18. Dopoledne jsem ulovil a odnesl si 7 kg řádně zapsaných ryb. Mohu jít odpoledne opět na ryby (chytám pouze na mimopstruhovém revíru)?

a) ne
b) ano, budu-li chytat jen nástražní ryby
c) ano
19. Povolenku s vyplněnou evidencí docházek a úlovků je nutno odevzdat organizaci, která povolenku vydala

a) do 31. 12.
b) do 15 dnů po skončení platnosti povolenky
c) do 15. 1. příštího roku
20. Lov ryb přívlačí v rybářských revírech je povolen?

a) na pstruhových revírech od 16. dubna do 31. srpna a na mimopstruhových revírech od 16. června do 31. prosince
b) na pstruhových revírech od 16. dubna do 30. listopadu a na mimopstruhových revírech od 1. ledna do 31. prosince
c) na pstruhových revírech od 16. dubna do 30. srpna a na mimopstruhových revírech od 1. ledna do 31. prosince
21. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech hájený candát obecný?

a) od 1. ledna do 15. června
b) od 1. prosince do 15. dubna
c) od 1. prosince do 15. června
22. Všechny původní druhy raků jsou hájeny

a) od 16. března do 30. listopadu
b) celoročně, s výjimkou raka říčního
c) celoročně
23. Rybářská stráž je oprávněna požadovat od osoby lovící vodní organismy

a) prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu a předložení souhlasu uživatele rybářského revíru nebo rybníkáře
b) při podezření, že přepravuje v autě neoprávněně nabyté ryby doklad o jejich původu
c) prokázání totožnosti a v případě podezření na neoprávněně vydaný rybářský lístek a povolenku tyto dokumenty proti potvrzence odebrat a do 5 pracovních dní je předat policii
24. Rybářskou stráž ustanovuje

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má navrhovatel sídlo
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby
c) krajský úřad podle místa, kde má sídlo uživatel revíru
25. Poslání Českého rybářského svazu je mimo jiné?

a) chovat ryby v ekologických rybničních chovech a zarybňovat rybářské revíry v množství daném výsledkem produkce ryb
b) chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a životní prostředí
c) zajistit maximální hospodářskou těžbu lovem ryb v rybářských revírech

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.