TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) losos obecný
b) jeseter malý
c) pstruh obecný
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) lín obecný
b) karas obecný
c) jelec jesen
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) siven americký
b) mník jednovousý
c) jeseter malý
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) lipan podhorní
b) sekavec písečný
c) pstruh duhový
5. O jaký druh ryby se jedná?

a) hrouzek obecný
b) úhoř říční
c) piskoř pruhovaný
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) volavka popelavá
b) čáp bílý
c) potápka roháč
7. Která z následujících ryb má typické spodní postavení úst?

a) jeseter malý
b) pstruh obecný potoční
c) jelec tloušť
8. Která z následujících druhů ryb má střední postavení úst?

a) podoustev nosák
b) štika obecná
c) ouklej obecná
9. Kolik druhů ryb žije v našich vodách (v ČR)?

a) 30 - 40
b) 50 a více
c) 10 - 20
10. Co se rozumí pod pojmem hlubinná přívlač?

a) tažení nástrahy za pohybujícím se plavidlem
b) lov na moři
c) lov udicí ze břehu při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím
11. Co je to návnada?

a) přirozená potrava, kterou dopravujeme do vody a lákáme jí ryby k místu, kde lovíme
b) přirozená potrava nebo její napodobenina, opatřená jedním nebo více háčky, určená k lovu ryb
c) přirozená potrava, kterou si ryba sama v revíru uloví
12. Co je to nástraha?

a) přirozená potrava nebo její napodobenina, opatřená jedním nebo více háčky, určená k lovu ryb
b) přirozená potrava, kterou si ryba sama v revíru uloví
c) přirozená potrava, kterou dopravujeme do vody a lákáme jí ryby k místu, kde lovíme
13. Co je to aerátor?

a) vodní čerpadlo
b) zařízení k obohacení vody kyslíkem
c) zařízení k recirkulaci vody v rybí líhni
14. Co je to váčkový plůdek?

a) plůdek ryb napadený větším množstvím parazitů
b) plůdek ryb po vylíhnutí z jikry do vstřebání žloutkového váčku
c) plůdek ryb napadený virovým onemocněním, které způsobuje deformace těla
15. Plankton slouží rybám jako?

a) potrava
b) úkryt
c) substrát na kladení jiker
16. Kolik kusů marény si mohu ponechat 18. 7. na mimopstruhovém rybářském revíru?

a) žádnou
b) 3 kusy
c) libovolně do 7 kg celkového úlovku
17. Rybářský lístek vydává?

a) Ministerstvo zemědělství
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo obec s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt
c) MO ČRS
18. Nejmenší zákonná délka u candáta obecného v mimopstruhových revírech je?

a) 45 cm
b) 40 cm
c) 50 cm
19. Kdy je v rybářských revírech hájený mník jednovousý?

a) od 1. ledna do 15. března
b) od 1. září do 30. listopadu
c) od 1. prosince do 15. března
20. Má právo rybářská stráž zadržet rybáři povolenku k lovu?

a) ano, ale jen v přítomnosti Policie ČR
b) ne, ale může zaslat hlášení orgánu státní správy se žádostí o zadržení povolenky
c) ano, ale musí ji do 5 pracovních dnů doručit tomu, kdo ji vydal
21. Rybářská stráž je při své činnosti povinna?

a) prokázat se průkazem rybářské stráže a nosit služební odznak
b) prokázat se průkazem rybářské stráže a průkazem totožnosti
c) nosit služební odznak a služební stejnokroj
22. Při zjištění hromadného úhynu ryb nebo rozsáhlého znečištění vody je člen ČRS povinen

a) oznámit věc nejpozději do tří dnů minimálně Policii ČR a některému ze zástupců ČRS (místní organizace nebo územní svaz )
b) vzdálit se co nejrychleji z nebezpečného místa
c) oznámit věc neprodleně minimálně Policii ČR a některému ze zástupců ČRS (místní organizace nebo územní svaz ), podle vlastních možností se podílet na likvidaci havárie
23. Nejmenší zákonná lovná míra parmy obecné je?

a) 50 cm
b) 45 cm
c) 40 cm
24. Za rybu lososovitou se pro účely vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění považuje i

a) lipan podhorní
b) podoustev říční
c) jelec jesen
25. Zúčastňovat se členské schůze, hlasovat tam a volit nebo být volen do všech orgánů ČRS

a) má právo každý řádný člen ČRS vyjma dětí a mládeže
b) má právo člen ČRS po pěti letech členství
c) má právo jen člen ČRS, který byl alespoň 1 rok ve funkci orgánu ČRS

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.