TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) hlavatka obecná
b) úhoř říční
c) lipan podhorní
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) štika obecná
b) ostroretka stěhovavá
c) candát obecný
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) lín obecný
b) karas obecný
c) jelec jesen
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) lín obecný
b) candát obecný
c) okoun říční
5. O jaký druh živočicha se jedná?

a) potápník vroubený
b) chrostík velký
c) vodoměrka štíhlá
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) splešťule blátivá
b) potápník vroubený
c) blešivec obecný
7. Která z našich ryb má největší játra?

a) mník jednovousý
b) štika obecná
c) sumec velký
8. Která kaprovitá ryba má na tlamě masité vousky?

a) lín obecný
b) karas obecný
c) ouklej obecná
9. Co je to hypofýza?

a) nemoc mozku
b) podvěsek mozkový
c) nemoc ledvin
10. Lov na položenou je

a) lov na jednoháčkovou umělou mušku
b) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy je aktivně ovlivňován
c) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovliňován
11. V jaké minimální vzdálenosti od sebe musí být rybáři při lovu na položenou?

a) 8 m
b) 5 m
c) 3 m
12. Co učiníš s jelcem tlouštěm, který byl uloven na pstruhovém revíru a má háček zaseknutý hluboko v jícnu?

a) musím si ho vzít
b) ustřihnu vlasec a vrátím jej zpět do vody
c) pokud má zákonnou míru, ponechám si jej
13. Plankton slouží rybám jako?

a) substrát na kladení jiker
b) úkryt
c) potrava
14. Jak rozdělujeme rybářské revíry z hlediska zákona o rybářství?

a) pstruhové a mimopstruhové
b) svazové a soukromé
c) tekoucí a stojaté
15. Vlastník, popřípadě uživatel pozemku zaplaveného při povodni

a) není oprávněn na tomto pozemku lovit ryby a nesmí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru. Jestliže uživatel rybářského revíru neučinil do 7 dnů po opadnutí vody opatření k záchraně takovýchto ryb, je vlastník, popřípadě uživatel pozemku, na kterém voda zůstala, oprávněn si tyto ryby ponechat
b) je oprávněn na tomto pozemku lovit ryby, ale nesmí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru
c) není oprávněn na tomto pozemku lovit ryby, ale smí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru, pokud se na takovém postupu dohodne s uživatelem rybářského revíru a umožní mu do 7 dnů ryby ze svého pozemku, na kterém voda zůstala, slovit
16. Mohu si ponechat pstruha obecného, jenž byl chycen na pstruhovém revíru 16. 9. ?

a) ano
b) ne
c) pokud má zákonnou míru
17. Kolik kusů parmy obecné si mohu ponechat v jednom dni na mimopstruhovém revíru 30. 9. ?

a) do 7 kg úlovku
b) 2
c) 4
18. V měsíci dubnu můžeme chytat na pstruhových revírech?

a) od 6 do 20 hodin
b) od 7 do 17 hodin
c) od 5 do 20 hodin
19. Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářských revírech hájeni

a) pstruh obecný a siven americký
b) pstruh obecný
c) pstruh obecný, siven americký a losos obecný
20. Je rybářská stráž oprávněna kontrolovat lovícímu obsah rybářské loďky, náčiní a úlovky?

a) ano, ale jen v přítomnosti Policie ČR
b) ano, je k tomu plně oprávněna
c) ne, nelze zasahovat do soukromého a oprávněně nabytého vlastnictví
21. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech povolen lov čeřínkováním?

a) od 16. dubna do 31. prosince
b) od 1. června do 31. prosince
c) od 16. června do 31. prosince
22. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede

a) datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost
b) datum, druh ryby a její délku
c) datum, číslo revíru, použitou nástrahu, druh ryby, její délku a hmotnost
23. Za rybu lososovitou se pro účely vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění považuje i

a) podoustev říční
b) jelec jesen
c) lipan podhorní
24. Rybářská stráž je oprávněna

a) kontrolovat, zda osoby, které loví ryby, nebo se pohybují v těsné blízkosti rybářských revírů, dodržují i dopravní předpisy a předpisy k ochraně přírody
b) provést u osob, které loví ryby v rybnících nebo rybářských revírech, v případech, že zjistí pochybení z jejich strany přezkoušení ze znalosti pravidel lovu ryb
c) kontrolovat, zda osoby, které loví ryby v rybnících nebo rybářských revírech jsou k tomu oprávněny a zda provádějí lov řádně a způsobem, který umožňuje zákon
25. Člen ČRS může být organizován?

a) jen v jedné MO, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště
b) maximálně ve dvou MO podle vlastního výběru
c) v místních organizacích podle pobytů v průběhu roku (trvalé bydliště, chata, dovolená)

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.