TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) sumec velký
b) štika obecná
c) mník jednovousý
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) tolstolobik bílý
b) síh severní maréna
c) bolen dravý
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) jelec jesen
b) karas obecný
c) lín obecný
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) kapr obecný
b) cejn velký
c) karas obecný
5. O jaký druh živočicha se jedná?

a) volavka popelavá
b) čáp bílý
c) potápka roháč
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) rak říční
b) škleble rybničná
c) vodoměrka štíhlá
7. Jaké postavení úst má hrouzek obecný?

a) horní
b) střední
c) spodní
8. Která kaprovitá ryba má typicky červenou duhovku oka?

a) plotice obecná
b) kapr obecný
c) bolen dravý
9. Zelené vodní rostliny vyrábějí kyslík?

a) ani ve dne, ani v noci
b) jen ve dne
c) jen v noci
10. Mezi povolené technické prostředky k lovu nepatří

a) echolot
b) čeřínek
c) vybušniny
11. Co učiníš s jelcem tlouštěm, který byl uloven na pstruhovém revíru a má háček zaseknutý hluboko v jícnu?

a) ustřihnu vlasec a vrátím jej zpět do vody
b) pokud má zákonnou míru, ponechám si jej
c) musím si ho vzít
12. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov na umělou mušku?

a) od 16. dubna do 31. srpna
b) od 16. dubna do 30. listopadu
c) od 16. března do 30. listopadu
13. Generační pstruzi z malých říček se za účelem umělého výtěru slovují pomocí?

a) stejnosměrného elektrického proudu (elektrickým agregátem)
b) vrší a sítí
c) mírně omamných látek
14. Vlastník, popřípadě uživatel pozemku zaplaveného při povodni

a) není oprávněn na tomto pozemku lovit ryby, ale smí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru, pokud se na takovém postupu dohodne s uživatelem rybářského revíru a umožní mu do 7 dnů ryby ze svého pozemku, na kterém voda zůstala, slovit
b) je oprávněn na tomto pozemku lovit ryby, ale nesmí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru
c) není oprávněn na tomto pozemku lovit ryby a nesmí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru. Jestliže uživatel rybářského revíru neučinil do 7 dnů po opadnutí vody opatření k záchraně takovýchto ryb, je vlastník, popřípadě uživatel pozemku, na kterém voda zůstala, oprávněn si tyto ryby ponechat
15. Do které čeledi patří candát obecný?

a) okounovití
b) treskovití
c) candátovití
16. Kolik kusů parmy obecné si mohu ponechat v jednom dni na mimopstruhovém revíru 30. 9. ?

a) 4
b) 2
c) do 7 kg úlovku
17. Nejmenší zákonná délka u pstruha obecného je?

a) 20 cm
b) 25 cm
c) 30 cm
18. Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité, může si osoba provádějící lov v jednom dni přisvojit

a) nejvýše 2 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
b) nejvýše 4 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
c) nejvýše 3 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
19. Které přisvojené druhy ryb zapisuje osoba provádějící lov v mimopstruhovém rybářském revíru bezprostředně po jejich ulovení?

a) lososovité ryby (mimo síhů), lipana a kapra
b) kapra, štiku, candáta, bolena, sumce a lososovité ryby (mimo síhů)
c) pouze kapra a dravé ryby
20. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v pstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojeného sivena?

a) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
b) bezprostředně po jeho ulovení
c) do 15 minut po jeho ulovení
21. Rybářská stráž je oprávněna

a) kontrolovat osobám lovícím ryby nebo vodní organismy obsah rybářské loďky, rybářské náčiní, a zařízení k uchování ryb, včetně úlovků
b) zadržovat osoby přistižené při neoprávněném lovu ryb a zjišťovat jejich totožnost pouze v případě přítomnosti příslušníka Policie ČR
c) zadržovat osoby, které se pohybují v těsné blízkosti rybářských revírů a v případě podezření z neoprávněného lovu ryb zjišťovat jejich totožnost
22. Kdy je rybářská stráž oprávněna zadržet úlovky?

a) v případě, že osoba odmítne umožnit kontrolu úlovků
b) v případě, že jejich ponecháním byl spáchán trestný činu nebo přestupek
c) v případě nezapsání ulovené ryby do přehledu o úlovcích
23. Rybářská stráž je při své činnosti povinna

a) kontrolovat provozně manipulační řády rybníků a dohlížet na dodržování limitů vypouštění odpadních vod do toků
b) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností, vyplývajících ze zákona o rybářství a zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru
c) kontrolovat obecné užívání vody a dohlížet na to, zda se rybníků a vodních toků užívá v souladu se zákonem o vodách a o rybářství
24. Může být pouhé nesplnění povinnosti vyplývající z pravomoci rybářské stráže trestným činem?

a) ano, pokud tak rybářská stráž činí v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
b) ano, bez dalších podmínek
c) ne
25. Zúčastňovat se členské schůze, hlasovat tam a volit nebo být volen do všech orgánů ČRS

a) má právo člen ČRS po pěti letech členství
b) má právo každý řádný člen ČRS vyjma dětí a mládeže
c) má právo jen člen ČRS, který byl alespoň 1 rok ve funkci orgánu ČRS

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.