English Deutsch Czech Rusky
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Rada ČRS
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Prodej povolenek
Ubytování na ÚN Orlík
Půjčovna loděk na ÚN Orlík
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (4638 dnů)

Naši partneři

 Dnes je nedělě, 1. května 2016, slaví se Svátek práce, zítra má svátek Zikmund 05:37 20:22
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku

Rybářský kalendář

Přidat událost
Ne
01.05.
I. liga Lov ryb udicí - plavaná - 1. kolo
06.05.
Mezinárodní mistrovství ČR handicapovaných rybářů - Lov ryb udicí - plavaná
So
07.05.
Mezinárodní mistrovství ČR handicapovaných rybářů - Lov ryb udicí - plavaná
So
07.05.
Rybářské závody
Ne
08.05.
Mezinárodní mistrovství ČR handicapovaných rybářů - Lov ryb udicí - plavaná
So
14.05.
II. liga, jarní kolo - rybolovná technika

Aktuality a reportáže


ÚN Orlík - výjimka z denní doby lovu ryb v termínu 26. 5. - 29. 5. 2016 ve vymezeném úseku z důvodu konání rybářského závodu Pára nad Vltavou

Datum: 22.04.2016

Na základě rozhodnutí MZe ČR, č.j. 7631/2016-MZE-16232 z 4. 2. 2016, byla Radě ČRS udělena výjimka z denní doby lovu ryb na rybářském revíru č. 481 501 Vltava 16-19, ÚN Orlík v úseku od Podolského mostu proti proudu Vltavy k osadě Strouhy v katastru obce Olešná, dále k osadě Skalička (úsek končí při ústí Slabčického potoka v katastru obce Písecká Smoleč), v období od 26. 5. do 29. 5. 2016 v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. za účelem konání 1. ročníku rybářských závodů Pára nad Vltavou 2016.

Rada ČRS doplnila na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č.99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru č. 481 501 Vltava 16-19, ÚN Orlík, o následující ustanovení:

 - závody budou probíhat od Podolského mostu proti proudu Vltavy k osadě Strouhy v katastru obce Olešná, dále k osadě Skalička a úsek bude končit při ústí Slabčického potoka v katastru obce Písecká Smoleč.

- 25. 5. 2016 - do 6.00 hod registrace týmů, 6.00 – 7.00 hod. – losování míst,

  25. 5. 2016 10.00 hod. – začátek závodu,

  29. 5. 2016 14.00 hod. ukončení závodu, 14.30 hod. vyhlášení výsledků.

- maximálně počet je 30 týmů, na tým připadají 2 závodníci, tedy 60 rybářů na uvedený úsek.

- v době konání závodů budou moci vykonávat lov mimo denní dobu lovu pouze registrovaní účastníci závodu s platnou povolenkou k lovu ryb a rybářským lístkem.

- rybářské závody budou probíhat dle Rybářského řádu ČRS a bližších podmínek výkonu rybářského práva upřesňující lov na revíru č. 481 501 Vltava 16 - 19, každý závodník smí lovit na položenou na dva pruty s tzv. únikovou montáží s háčky bez protihrotu (tedy 4 pruty na tým), ulovené ryby musí ukládat do vaničkové podložky dostatečně zvlhčené, musí šetrně zacházet s rybou bez sakování úlovku.

- účastník závodu provádějící lov ryb je povinen v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů pro tyto účely se zakazuje.

- účastník závodu provádějící lov ryb je povinen v případě pokračování lovu ryb po 24. hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru.

- účastník závodu provádějící lov ryb z plavidla je povinen respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

- rozdělávání otevřených ohňů je zakázáno,

- pořádek na lovných místech se řídí Rybářským řádem ČRS, tedy lovící je povinen před zahájením lovu své místo uklidit a po skončení lovu opustit místo uklízené, závodní tým obdrží kartu úlovků, na konci závodu sektorový rozhodčí potvrdí podpisem, že zkontroloval daný úsek. Pokud tým zanechá na lovném místě nepořádek, nebude v závodě hodnocen. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat břehy, kácet křoviny či stromy.

- závodníci neobsadí celý uvedený úsek, ale jen vytipovaná a pořadateli označená bezpečná místa, tak aby nedošlo k ohrožení zdraví závodníků, ale i k poškození úlovků při manipulaci s nimi a umožnili přístup k vodě ostatním návštěvníkům regionu.

- chemické toalety jsou povinni mít všichni účastníci závodu vlastní, na místa s příjezdovou cestou pořadatel zajistí mobilní WC.

- na lovná místa se týmy přesouvají člunem po vodě (nebude zvýšený pohyb vozidel v ostatních osadách), auta budou parkovat na určeném místě v osadě Strouhy.

Bližší infomace k rybářskému závodu můžete najít na internetových stránkách pořadatele - Rybářského klubu Příbram.

http://www.rkpb.cz/zavody/para-nad-vltavou-2016/

Rada ČRS

 

(Číst více...)


Konference Voda v krajině - naděje pro budoucnost

Datum: 21.04.2016

Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu při Radě Vlády pro udržitelný rozvoj, ve spolupráci s Agrární komorou ČR, pod záštitou premiéra Bohuslava Sobotky a MŽP uspořádal dne 14. 4. 2016 v prostorách Lichtejnštejnského paláce v Praze konferenci s názvem: "Voda v krajině - naděje pro budoucnost"

Voda je naše zlato - bez vody nebudou ryby, potažmo ani my, rybáři. Protože jsme si vědomi hodnoty vody a chceme vědět, co plánuje náš stát v této oblasti podnikat do budoucna, byli na této konferenci přítomní také zástupci ČRS, aby přinesli rybářům výtah těch nejzajímavějších informací, které zde zazněly:

Napůl vyschlé koryto revíru Svinařský potok 1 uprostřed parného léta 2015

Podle prognóz, které má MZe a MŽP k dispozici nás čeká změna klimatu, způsobená mj. nárůstem obsahu CO2 v atmosféře (před cca 60 léty to bylo 260 mg/cm2 půdy, dnes je to 400 mg). Mělo by být přibližně stejně srážek, ale dají se očekávat vyšší průměrné roční teploty, které zvýší odpar a tak bude celkově méně vody. Dále se očekávají nevyrovnané srážky, tedy vyšší počet extrémních meteorologických jevů, přívalových dešťů, povodní a nebo naopak extrémního sucha. Podle dlouhodobých statistik dopadne ročně na území České republiky 54 mld. m3 vody, z čehož 15 mld. m3 odteče říční sítí. V ČR je cca 100 000 km vodních toků, z toho přibližně 84 000 km drobných vodních toků. Celkem zde máme 439 velkých vodních nádrží v rozsahu I - III. kategorie TBD, dále přibližně 24 000 rybníků a malých vodních nádrží a například 76 000 km vodovodní sítě. Člověk dlouhodobě narušoval ráz krajiny a její retenční schopnost: Po roce 1948 bylo rozoráno 270 000 ha luk a pastvin, 145 000 ha mezí, 120 000 km polních cest, 35 000 ha remízků, zmizelo 950 000 ha mokřadů, délka vodních toků se zkrátila o 1/3, celkem 21 000 km vodních toků je v současnosti v betonových korytech, 1/4 zemědělské půdy je odvodňována trubkovou drenáží, retenční kapacita zemědělské půdy se snížila o více než polovinu. V současnosti je více jak 50 % zem. půdy ohroženo větrnou či vodní erozí. Pro srovnání, v Rakousku je to 36 %, ve Francii 18 %, v Belgii dokonce jen 10 %. 1/3 lesní půdy u nás je pokryta smrkovými/borovými monokulturami. 9/10 lesů se obhospodařuje holosečí. 3/4 holin je nutné obnovovat novosadbou. Lesní půda je zhutňována a stlačována, což snižuje její retenční kapacitu. Od roku 1950 se zvýšila rozloha měst o 78 %. Na současném nepříznivém stavu se podílí nevhodné zemědělské hospodaření, snížení retence vody v krajině, nevhodné hospodaření na lesní půdě, úpravy toků, nárůst zastavených ploch, důsledkem je pak snížení biologické rozmanitosti, a odolnosti krajiny. Proti těmto negativním jevům lze bojovat opatřeními na tocích a nivách, revitalizacemi, retenčními prostory pro přirozený rozliv, opatřeními v ploše povodí, průlehy a remízky, stabilizací drah soustředěného odtoku, zatravňováním, pěstováním vhodných kultur (například ke zhoršující plodině kukuřici lze přidat svazenku vratičolistou, která chrání půdu proti výparu i smyvu), šetrným managementem a hospodařením v lesích, hospodařením s dešťovou vodou, úsporou vody v domácnostech, opětovným využitím vod, úpravami toků přírodě blízkým způsobem, rozvojem systémů městské zeleně atd.

Do budoucna můžeme očekávat vyšší frekvenci povodní: Na snímku rozvodněná Berounka zaplavuje v červnu 2013 území mezi Zbraslaví a Lahovicemi

V současné chvíli se plně projevuje synergie nevhodných vstupů člověka v minulosti a změny klimatu. 26. října 2015 přijala vláda ČR materiál Strategie přizpůsobení se změně klimatu - národní adaptační strategie. Němci vypracovali podobnou strategii a řídí se jí již od roku 2008. Negativním důsledkům změn klimatu chce ČR čelit úzkou a konstruktivní mezioborovou spoluprací MŽP a MZe. V té souvislosti se připravují nové dotační tituly k úspoře vody a zvýšení retence vody v krajině - například MZe plánuje stavět prostřednictvím podniků Povodí malé vodní nádrže.

V rámci konference zazněla rovněž řada příspěvků týkající se retenční schopnosti zemědělské půdy. Například 1 ha kvalitní černozemě dokáže akumulovat až 3500 m3 vody. O velké množství kvalitních půd však přicházíme v důsledku budování velkokapacitních skladů, prodejen a montážních hal. To je důsledkem špatné politiky státu. Například v sousedním Německu platí ten, kdo postaví stavbu, která nově způsobí neprodyšný pokryv povrchu půdy 1-2 €/m2 ročně. Každý si tak svou investici rozmyslí, případně raději obnovuje stávající starší stavby. Kvalitní ornice má vysokou hodnotu - díky větrné či vodní erozi o ní můžeme rychle přijít, ale její tvorba je dlouhodobou záležitostí. V rámci EU sice máme Rámcovou směrnici o vodách, nemáme žádnou Rámcovou směrnici o půdách, což je jistě škoda. Nadále tak dochází k degradaci zemědělských půd, ve kterých chybí organika, ohumusení, tím pádem schopnost vázat vodu. To je dáno například tím, že se dnes prakticky nehnojí chlévskou mrvou, navíc se používá řada pesticidů, které nepříznivě působí na půdní bakterie a další živočichy. Nabízí se tedy otázka, zda budovat v krajině malé vodní nádrže, když budou za pár let zaneseny smytou ornicí a půdou. Možná by bylo lepší investovat peníze do skutečné retence vody v krajině, tedy do změny systému hospodaření na zemědělských půdách, v lesích, nebo do protierozních opatření.

V průběhu prudkých dešťů přináší smyv do našich revírů velké množství ornice (na fotce ornice tekoucí do pstruhového revíru Výmola 2)

Na závěr bych rád upozornil na zajímavý server http://www.intersucho.cz/ kde je má veřejnost možnost sledovat řadu pravidelně aktualizovaných map - předpověď sucha, nasycení půdy vodou atd.

Pavel Vrána, hospodářské oddělení Rady ČRS

(Číst více...)


Zarybnění pstruhového rybářského revíru Moravy 24

Datum: 20.04.2016

Český rybářský svaz hospodaří celkem na 460 pstruhových revírech o rozloze 3 300 ha a délce 6 300 km. I když pstruhové revíry tvoří pouze 9 % z celkové plochy vod využívaných pro sportovní rybolov (ČRS celkem hospodaří na 35 100 hektarech rybářských revírů), poutají rovněž velkou pozornost rybářů. Je to dáno „kouzlem“ vlastní techniky lovu lososovitých ryb, ale také vysokou přírodní kvalitou pstruhových vod a často též okolního prostředí. A jelikož je měsíc duben ve znamení zahájení pstruhové sezóny, tak v nedávné době proběhlo v rámci Svazu jejich jarní zarybnění lososovitými rybami. Každoročně do těchto revírů nasazujeme lososovité ryby (myšleno pstruha obecného, lipana podhorního, pstruha duhového a sivena amerického) v objemu 140 tun a v hodnotě téměř 21 mil. Kč

Jedním z výše zmiňovaných pstruhových revírů je i revír Rady ČRS č. 473 502 Morava 24, který se nachází na Severní Moravě v podhůří Kralického Sněžníku, nedaleko obce Hanušovice. Hranice revíru jsou od jezu u kamenolomu nad obcí Hanušovice u ústí Krupé až po silniční most pod obcí Horní Hedeč. Z hlediska rybolovu je velmi oblíbená jeho horní polovina, ve které se nacházejí příhodné tůně a jízky, které poskytují rybám dobrá stanoviště.  

I přes svou relativně malou délku revíru, měří totiž pouze 8,5 km, máme pro rybáře na letošní pstruhovou sezónu nachystáno téměř 700 kg násad lososovitých ryb. Budeme vysazovat „nejvýznamnější„ druhy ryb pstruhových revírů, tedy původního lipana podhorního a pstruha obecného, z odchovných potoků a líhní. Dále to budou pstruh duhový a siven americký, kteří představují, dalo by se říci, „doplněk“ a zpestření rybolovu na pstruhových revírech. Jedince vysazujeme vždy v lovných a trofejních velikostech. Zarybnění bude rovnoměrně rozloženo do několika dílčích dodávek tak, aby rybáři mohli během celé pstruhové sezóny zkoušet své štěstí a dovednosti při lovu lososovitých ryb.

V pondělí 18. 4. do revíru doputovaly násady pstruha obecného, ve velikosti ročka, dvouročka a dále byly vysazeny ryby v lovné a rovněž i trofejní velikosti. Dále jsme do části revíru vysadili pstruha duhového v lovné velikosti. Rybáři se tedy mohou těšit na pestré a atraktivní úlovky. Další doplňování obsádky revíru plánujeme na konci května, dále v červnu a v červenci.

Morava 24 se nachází v blízkosti malebného pohoří Kralického Sněžníků se stejnojmenným nejvyšším vrcholem dosahujícím 1424 m, a tak se při návštěvě revíru nabízí i celé řada turisticky zajímavých míst k prohlídce. Dá se doporučit například výstup na horu Kralický Sněžník, kde se nachází pramen řeky Moravy, návštěva pohraničního předválečného opevnění Kralicka s mnoha vojenskými pevnostmi a vojenským muzeem, nebo turistického centra Dolní Morava, které poskytuje mnoho atrakcí pro celou rodinu, jako např. stezka v oblacích v nadmořské výšce 1116 m. n. m., bobová dráha, venkovní vodní park, lanovka na Kralický Sněžník a mnoho dalšího.

Branislav Ličko, Martin Podlesný, hospodářské oddělení Rady ČRS

Vysazování ročka pstruha obecného do pstruhového revíru Morava 24

 Roček pstruha obecného

Pstruh duhový v lovné velikosti by měl spestřit úlovky rybářů v revíru Morava 24

Pstruh obecný v lovné a trofejní velikosti vysazen do revíru Morava 24 je tou nejlepší pozvánkou k návštěvě tohoto pstruhové revíru

I takovéto kousky pstruha obecného čekají na rybáře v revíru Morava 24

(Číst více...)


Novela vyhlášky k zákonu o rybářství

Datum: 20.04.2016

Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přinášíme vám úplné znění vyhlášky s vyznačením změn a upozorňujeme na nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti (s výjimkou ustanovení § 10 Rybářský lístek, které nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2017):

  • zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech,
  • kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince,
  • hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

Při lovu ryb od 16. června 2016 respektujte uvedené změny a mějte na paměti, že v rybářském řádu, který je součástí soupisů rybářských revírů je samozřejmě  uvedena původní úprava.

David Zdvořáček, právník Rady

(Číst více...)


RADA ČRS schválila výši příspěvků z daru ČOV pro MO ČRS

Datum: 17.04.2016

Již třetím rokem podporuje Český olympijský výbor sportování dětí a mládeže také v Českém rybářském svazu. Zatímco vloni se mezi MO ČRS dělila částka 527 000 Kč, letos, díky větší podpoře z ČOV, je to téměř dvakrát tolik, a sice rovný 1 000 000 Kč.

Na konečném čerpání se v minulém roce podílelo 41 MO ČRS ze všech územních svazů ČRS. Pokud bychom chtěli zhodnotit, která organizace se nejvíce věnuje rybářským sportovním aktivitám svých nejmladších členů, byla by to MO ČRS Bílina v roce 2015 a MO ČRS Teplice v roce letošním. Tyto organizace ve svých žádostech o příspěvek z darů přijatých prostřednictvím ČOV vykázaly nejvíce dětí do 19 let, které se v předchozím roce před podáním žádosti zúčastnily alespoň tří rybářských závodů.

S radostí můžeme konstatovat, že zájem o finanční dar z ČOV vzrostl, což dokládá vyšší počet letošních žádostí, které zaslalo 59 MO ČRS. Mezi tyto organizace byla transparentně rozdělena částka milión korun, což znamená 1 300 Kč na každé dítě uvedené v žádosti. Přesné rozdělení mezi MO ČRS, schválené Republikovou radou ČRS, můžete shlédnout zde.

Přejeme všem funkcionářům MO ČRS a dobrovolným organizátorům rybářských závodů pro děti a mládež hodně spokojených dětí na letošních závodech.

Jana Zemánková, oddělení sportu a mládeže

(Číst více...)


Míra lipana zvýšena na 40 cm

Datum: 15.04.2016

Český rybářský svaz zavádí od letošního roku na převážné části svých revírů nejmenší lovnou míru lipana podhorního 40 cm. Toto navýšení lovné míry u lipana je uvedené v Rybářském rádu ČRS v bližších podmínkách výkonu rybářského práva na revírech ČRS v části III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech a  části IV. Lov na pstruhových rybářských revírech. Připomínáme, že v rámci některých ÚS ČRS (Severočeský ÚS, Moravskoslezský ÚS) a u vybraných pstruhových revírů může platit jiná úprava. Rybáři by se tak měli ve vlastním zájmu před zahájením rybolovu seznámit s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revíru, v němž se chystají lovit. 

Jak všichni víme, početní stavy této ušlechtilé ryby, kterou máme s hrdostí ve znaku, poklesly v rybářských revírech do té míry, že považujeme zavedení podobných ochranných opatření za zcela nezbytné. Volili jsme ze dvou variant: buď lipana hájit úplně, nebo mu zvýšit lovnou míru.

Krása lipana nejlépe vynikne v křišťálově čisté vodě prozářené slunečními paprsky

Vybrána byla druhá možnost, především proto, že lipan je krátkověká ryba, takže míra 40 cm prakticky umožní ponechat si pouze jedince na zenitu života, kteří se již stihli úspěšně zapojit do reprodukce a přispěli tak k zachování svého druhu. Počítáme s tím, že tato omezení budou dlouhodobá, věříme však, že přispějí k posílení populací lipana v našich revírech.

Přestože je zvýšení lovné míry lipana jen jedním střípkem v mozaice možných opatření pro zlepšení životních podmínek lipanů v našich tocích (současně se musí řešit regulace počtu rybožravých predátorů, migrační prostupnost revírů, či investice do líhní a rybochovných zařízení s produkcí lipana), věříme, že je z naší strany potřeba udělat vše pro to, aby se v našich tocích znovu objevili tito stříbrní rytíři s pestrobarevnými praporci hřbetních ploutví ve stejných počtech, jako za starých časů.

Pavel Vrána

V rašelinou zbarvené říčce zazáří tělo lipana po záseku zlatavým leskem 

(Číst více...)


Smuteční oznámení

Datum: 14.04.2016

S lítostí oznamujeme, že dne 13. 4. 2016 zemřel bývalý člen odboru rybolovné techniky Rady ČRS, dlouholetý předseda odboru RT Severočeského územního svazu, funkcionář MO ČRS Frýdlant v Čechách,  trenér rybolovné techniky, vedoucí kroužku a člověk s velkým rozhledem a ještě větším srdcem, pan ROLAND NIEDERMAYER. Letos by se dožil 75 let.

Čest jeho památce!

Petra Hnízdilová, oddělení sportu a mládeže

(Číst více...)


Rybářský kalendář - nová služba pro rybáře na webu ČRS

Datum: 13.04.2016

Každý z nás občas musí zalistovat v kalendáři a připomenout si, co ho čeká a nemine v nadcházejícím období. I k rybářskému kalendáři se váže řada termínů, akcí a událostí, které by měl mít rybář na paměti, přitom nemusí na všechny vždy vzpomenout. Proto se může hodit jednoduchý a rychlý přehled, který vám přináší nová služba na webu ČRS, a to odkaz Rybářský kalendář v úvodu stránek. Ten přehledně informuje o nadcházejících zajímavých rybářských akcích, událostech a významných termínech z hlediska lovu ryb na udici a členských povinností, jako jsou např. rybářské závody, rybářské veletrhy a výstavy, doby hájení ryb v rybářských revírech, doby povolených způsobů lovů ryb na udici, termíny pro odevzdání povolenky k lovu ryb, zaplacení členského příspěvku, apod.

Rybářský kalendář prvotně zobrazuje 6 nejbližších událostí, po následném rozkliknutí události se objeví detailní informace. Pro rychlejší přehled a orientaci v rybářském kalendáři je k dispozici možnost prohlížení událostí podle měsíčního nebo ročního přehledu.

Rybářský kalendář na webu ČRS po rozkliknutí události

Rybářský kalendář také nabízí několik funkcionalit. První z nich je „připomínka“, kdy Vám bude na zadanou emailovou adresu posláno připomenutí konání konkrétní události. Další službou je možnost „přidat událost“. Organizátoři akcí, ale i návštěvníci webových stránek tak mohou poslat informace o nových událostech ze svého okolí, které následně do rybářského kalendáře rádi zařadíme. Těšíme se na vaše ohlasy na Rybářský kalendář, náměty na jeho vylepšení i na informace o konkrétních událostech a akcích, které mohou zajímat i další rybáře.

Branislav Ličko

(Číst více...)


Ze zasedání Republikové rady ČRS (duben 2016)

Datum: 12.04.2016

Řádná schůze Republikové rady ČRS proběhla 7. dubna 2016. Členové Rady se zabývali zejména výsledky finančního hospodaření a účetní závěrkou za rok 2015 a statistikami úlovků docílených na rybářských revírech ČRS v loňském roce. Předloženy byly také výsledky hospodaření na revírech v užívání Rady ČRS, včetně plánu zarybnění a zpráva odboru čistoty vody a životního prostředí.

Stěžejním bodem jednání byla účetní závěrka Rady za rok 2015. Hospodaření skončilo kladným výsledkem ve výši 4,7 mil. Kč. Důvodem tohoto mimořádného výsledku byl zejména prodej nemovitosti ve Zvíkovském Podhradí, dále úspory nákladů oproti rozpočtu, příjmy z prodeje výukových a propagačních materiálů a získané dotace na aktivity, které by jinak byly hrazeny z vlastních prostředků Rady v rámci rozpočtu.

Dalším bodem jednání byla statistika úlovků docílených na revírech ČRS v roce 2015. Detailní informace o celkových úlovcích i úlovcích jednotlivých druhů ryb jsou k dispozici na webových stránkách Rady (www.rybsvaz.cz). U mimopstruhových revírů byl v loňském roce zaznamenán slabý pokles celkových úlovků v kusech, v kilogramech byl objem ulovených ryb zhruba stejný jako v předchozím roce. Na pstruhových revírech bylo evidováno rovněž mírné snížení úlovků. Jedním z  negativně působících vlivů bylo sucho s nedostatečnými průtoky v tocích a sníženými hladinami nádrží.

Pěkný úlovek pstruha obecného potěší každého rybáře

Extremní sucho v minulém roce se negativně podepsalo na návštěvnosti a následně i na úlovcích u takto postižených revírů (ÚN Orlík)

Následně byli členové Rady seznámeni s výsledky hospodaření na rybářských revírech, jejichž uživatelem je Rada - nádržích Orlík a Trnávka, Veslařském kanálu Račice, rybníku Dolejší a pstruhové Moravě 24. Plán zarybnění byl u všech revírů splněn, oproti základní zarybňovací povinnosti byl překročen zejména u nádrže Orlík. Úlovky v delší časové řadě jsou opět k dispozici na www.rybsvaz.cz. Plán zarybnění uvedených rybářských revírů pro rok 2016 je na úrovni předchozích let a bude opět posílen o některé zejména dravé druhy ryb vysazené v rámci získaných dotačních titulů.

Vysazování dravých druhů ryb jako je štika a candát je na revírech Rady věnována dlouhodobě zvýšená pozornost

Dalším bodem jednání byla výroční zpráva odboru čistoty vody a životního prostředí, která vycházela ze zpráv jednotlivých územních svazů. Zpráva byla  zaměřena zejména na havarijní znečištění vody a s tím spojené úhyny ryb, úpravy vodních toků, negativní vlivy působící na rybí společenstva včetně malých vodních elektráren. Závěrečné shrnutí bude rozpracováno do konkrétních bodů, které budou podkladem pro jednání se státní správou a politickou reprezentací.  

V jednom ze závěrečných bodů schůze byli členové Rady informování o rozhodnutí MZe ČR o poskytnutí neinvestiční dotace Českému rybářskému svazu ve výši 5,6 mil. Kč na projekt Podpora celospolečenských aktivit ČRS na úseku životního prostředí v rámci udržitelného rozvoje rybích společenstev v rybářských revírech (podpora vysazení ohrožených a nedostatkových druhů ryb a zarybnění ekologicky postižených revírů), činnost mládeže, handicapovaných rybářů, vzdělávání, propagace a výstavní činnosti.  

Dále Rady vyslechla zprávu Republikové dozorčí rady k provedeným kontrolám - kontrole sestavení účetní uzávěrky za rok 2015, účetních dokladů a průkaznosti účetnictví (RDR konstatovala, že účetnictví je věrohodné a průkazné a doporučila účetní závěrku ke schválení) a dále ke kontrole vyúčtování členských známek a povolenek za rok 2015 (bez závad, schválena skartace nepoužitých cenin).

 

Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 5. května 2016.

            Jan Štípek, jednatel ČRS

___________________________________________________________________

 

Přehled o nejdůležitějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

6.3. (Hnízdilová) – zasedání odboru mládeže; 8.3. (Štípek) – informace pro média ke krátkodobým rybářským lístkům; 8.3. (Vrána) – natáčení pro ČRo Regina o rybách a  rybaření; 9.3. – porada jednatelů územních svazů ČRS; 10.3. (Štípek) – plenární zasedání Rybářského sdružení ČR; 10.3. (Vrána) – jednání s AOPK a VÚV TGM o splavnění dolní Berounky a o odborných konferencích; 14.-15.3. (Bauerová) – školení pro nestátní neziskové organizace; 15.3. (Podlesný) – účast na semináři k veřejným zakázkám zadávaných příjemci dotací z fondů EU; 16.3. (Vrána) – přednáška na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity; 18.3. (Šíma, Štípek, Zdvořáček) – jednání ohledně majetkových záležitostí bývalého Hospodářského zařízení ČRS Hynčice a pozemku Rady ČRS na sádkách MO ČRS Teplice n. Metují; 20.3. (Zemánková) – zasedání odboru lovu ryb udicí muška; 22.3. a 31.3. (Podlesný) – pomoc při přípravě výstavy o rybářství na hradě Jimlín u Loun; 24.3. (Štípek) – účast na zasedání výboru ÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko; 29.3. (Anders, Bauerová, Štípek) – jednání ekonomické komise Rady; 30.3. (Vrána) – jednání o.p.s. Čistá Želivka; 30.- 31.3. (Bauerová) – kontrola účetnictví Republikovou dozorčí radou; 1.4. (Šíma, Štípek) – vernisáž výstavy Rybářství v Ústeckém kraji na hradě Jimlín; 6.4. (Zemánková, Hnízdilová) – seminář MŠMT k podmínkám získání titulu Organizace uznaná MŠMT.

V několika termínech (12.3., 18.3., 20.3., 29.3., 31.3., 1.4.) probíhalo zarybňování revírů Rady přímo zajišťované pracovníky hospodářského oddělení sekretariátu Rady (více viz Aktuality na www.rybsvaz.cz).

(Číst více...)


Čištění Sázavy 2016

Datum: 11.04.2016

Motto:

„Korytem řeky teklo v slunci stříbro, řeka jako by něco slavila. Klekl
jsem si do trávy a naklonil se k ní a ucítil jsem, jak mi voda teče
mezi rty. Políbil jsem ji ……..“ tak píše o řece Ota Pavel. Co řekneme
o řece Sázavě za pět, deset nebo dvacet let?

"Máme tě rádi Sázavo! Každý rok čistíme Tvoje břehy od odpadků."

Členové MO ČRS Soutice při úklidu řeky Sázavy

I v letošním roce se sešlo v sobotu dne 9. dubna 2016 celkem 43 soutických rybářů, aby vyčistili koryto řeky i břehy od plastových lahví, koberců, postelí, železa, pneumatik a dalšího komunálního odpadu. Celkem bylo sebráno cca 350 kg odpadu. Tím, že se řeka Sázava pravidelně čistí je rok od roku odpadků méně. Děkujeme všem rybářům, kteří se přes nepříznivé počasí zúčastnili čištění.

Za MO ČRS Soutice - Vašek Seidl

Povodeň vždy přinese množství plastového odpadu, který se potom musí uvolňovat z okolních křovin a stromů 

(Číst více...)


Informační zpravodaj Rybníkářství - aktuální informace z oboru rybářství

Datum: 06.04.2016

Rybářské sdružení České republiky se sídlem v Českých Budějovicích, jehož je Český rybářský svaz členem pravidelně vydává ve čtvrtletní periodicitě informační zpravodaj s názvem Rybníkářství.  Vedle zachycení činnosti Rybářského sdružení zpravodaj přináší informace o jeho členech, legislativě, možnostech využívání národních i evropských dotací, z rybářského výzkumu, školství ... prostě z celého oboru.

Informační zpravodaj není určen jen pro členy Rybářského sdružení a odborníky z oboru, ale rovněž i pro širokou rybářskou veřejnost. Každý čtenář si tak může vybrat něco zajímavého pro rozšíření svých rybářských obzorů. Nové číslo Rybníkářství si tak můžete prohlédnout v elektronické podobě pod následujícím odkazem:

https://issuu.com/danielaafrankova/docs/rybn__k____stv___b__ezen_2016_web?e=18850261/34526468

nebo ve formátu PDF.

Martin Podlesný

Rada ČRS

(Číst více...)


Vrcholí jarní zarybňování rybářských revírů Rady ČRS

Datum: 04.04.2016

V těchto dnech vrcholí jarní zarybňování mimopstruhových rybářských revírů, jejichž uživatelem je Rada ČRS (ÚN Orlík, ÚN Trnávka, Veslařský kanál Račice, rybník Dolejší). V několika dílčích dodávkách do revírů doputovaly násady kapra, amura a štiky, které pocházely z jarních výlovů rybníků místních organizací ČRS a produkčních podniků akvakultury.

Do rybářského revíru Vltava 16-19, ÚN Orlík jsme vysadili kapří násadu v celkovém objemu 30 000 kg a 400 kg amura. Vzhledem k vysokému stavu vodní hladiny se nám ryby podařilo rozvést na více míst podél údolní nádrže. Dále jsme ÚN Orlík zarybnili kvalitní násadou štiky (nikdy nekupujeme ryby po výtěrech) v lovné, ale i trofejní velikosti. Vysazení jedinci se tak zapojí do jarního výtěru - jikernačky byly plné jiker a k dispozici mají zatopené travní porosty, které vyrostly na březích v průběhu loňského poklesu hladiny. Při každoročním zarybňování štikou klademe velký důraz na kvalitu samotného vysazování, protože je štika typická stanovištní ryba, která se většinu dne zdržuje ve svém domovském okrsku v úkrytu. Hospodáři a členové rybářské stráže proto štiky rozváželi loděmi a jednotlivě je vysazovali v bezpečném odstupu podél obou břehů nádrže. Celkem jsme vysadili 3 000 kg štiky.

Bez jarního zarybnění nezůstal ani rybářský revír Trnava, ÚN Trnávka, kde v minulých dnech putovalo 2 000 kg kaprů.

Do dalšího rybářského revíru Rady, do Veslařského kanálu Račice, jsme rovněž dovezli násadu kapra. Celkem se jednalo o 2 400 kg kaprů.

Jarního zarybnění se dočkal i nejmenší z revírů Rady, a to rybník Dolejší u obce Zvíkovské Podhradí, kde bylo vysazeno 200 kg kaprů.

Průměrná hmotnost vysazovaného kapra se pohybovala od 1,3 až do 2 kg, a proto se můžou rybáři tešit na zajímavé úlovky.

Všechny revíry Rady ČRS se tedy blíží ke konečnému stavu plánovaného jarního zarybnění. Další zarybnění revírů proběhne v červenci rybou z letních odlovů rybníků na plné vodě. Toto zarybnění se bude týkat zejména ÚN Orlík a ÚN Trnávka.

 

Ing. Branislav Ličko

rybářský hospodář revírů Rady ČRS

Jedna z jarních dodávek kapra do ÚN Orlík

Nakládka štiky určené k jarnímu vysazení do ÚN Orlík ze sádek

Vysazování štik podél břehů ÚN Orlík probíhalo s pomocí lodí

Došlo i na vysazení štik v trofejních velikostech

Jednalo se o kvalitní násadu v lovné velikosti

Vážení jarní násady kapra určené k vysazení do ÚN Trnávka 

Vysazování jarní násady kapra do ÚN Trnávka s pomocí rukávu u obce Červená Řečice

Vysazování jarní násady kapra do Veslařského kanálu Račice

(Číst více...)


Výstava o rybářství v Jimlíně u Loun

Datum: 30.03.2016

Přijďte na výstavu o rybářství do Jimlína u Loun  

ČRS, z. s. SEVEROČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ  ÚSTÍ NAD LABEM

ve spolupráci s  

KRAJSKÝM  ÚŘADEM  ÚSTECKÉHO KRAJE

pořádají na Novém Hradu v Jimlíně u Loun ve dnech 1. dubna – 29. května 2016

 VÝSTAVU "ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ V ÚSTECKÉM KRAJI"

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Na výstavě budou prezentovány výsledky práce členů Českého rybářského svazu MO ČRS v Ústeckém kraji v oblasti péče o svěřené rybářské revíry, chovu násadových ryb stejně jako výsledky práce při výchově mladé rybářské generace. Na výstavě budou  k vidění i ukázky dávné historie v podobě zkamenělin představitelů rybí říše v dávné historii, stejně jako výsledky snahy o repatriaci lososa do českých řek. 

30. 4. 2016  -  RYBÁŘSKÝ  DEN  NA  JIMLÍNĚ

s ukázkami živých ryb regionu, rybolovné techniky, vyhodnocením kuchařské soutěže a zkouškami nových členů z řad mládeže.

 

Severočeský ÚS

(Číst více...)

z 368


© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2016, Všechna práva vyhrazena
Nahrávání ...