Na Ministestvu zemědělství dnes proběhlo jednání vědeckých institucí (univerzity, výzkumné ústavy), které pracují v oblasti rybářství. Zúčastnili se ho zástupci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M., České zemědělské univerzity v Praze, Biologického centra Akademie věd, Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity, Střední rybářské školy ve Vodňanech, Rybářského sdružení ČR, Ministerstva zemědělství a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

Nechyběli samozřejmě ani zástupci ČRS. Cílem bylo stanovit priority rybářského výzkumu, na který budou moci naši výzkumníci v následujícím období čerpat finanční prostředky z EU v hodnotě desítek miliónů Kč. Potěšilo nás, že se řada výzkumných institucí chce do budoucna zaměřit na výzkum migrujících druhů ryb, např. na úhoře.

Úhoř říční je první rybou v EU, kterou chrání zvláštní Nařízení Rady ES č. 1100/2007

ČRS navrhl řadu témat, z nichž můžeme jmenovat například:

 • využití umělých trdlišť pro litofilní a fytofilní druhy
 • (pro zlepšování výtěru ryb v rybářských revírech)
 • interakce pstruha duhového (Pd) a  sivena (Si) s obsádkou pstruha obecného (Po) a lipana (Li)
 • poproudová migrace Pd a Si
 • optimální poměr vysazování Pd a Si k Po pro zajištění udržitelného stavu obsádky revíru
 • vhodný věk/velikost vysazovaných Pd a Si
 • vhodný věk/velikost vysazovaných Po a Li
 • genetická analýza populace pstruha obecného a lipana podhorního v ČR
 • Kolowrat - aktuální genetické znečištění populace Po v ČR
 • vliv semikaplanových přímoproudých turbín (turbínová mortalita, poškození)
 • vliv turbín na bázi Archimédova šroubu na ryby (mechanická poškození, hluk, rázy)
 • vliv nedodržování MZP na rybí obsádku a potravní zdroje (vysychání, vymrzání)
 • vliv regulace toků na rybí obsádku a její potravní zdroje
 • vliv vypouštěné studené vody z přehrad na plůdková společenstva
 • vliv příčných překážek na pohyb štěrku a výtěr litofilních druhů ryb
 • studie možného vlivu PSD a DOL na společenstva vodních živočichů a rostlin v ČR
 • vliv ornice smyté do vodotečí na inkubaci jiker losos. ryb a vodní bezobratlé
 • vliv zahlubování toků na primární a potažmo sekundární produkci v ryb. revíru
 • vliv jezových zdrží na pH, produkci metanu, amoniaku a sulfanu
 • teplotní odolnost jednotlivých ryb - správný management revíru za vysokých teplot
 • kormorán + vydra: vliv na obsádku, ochrana rybochovných zařízení, umělé úkryty
 • vliv zimní predace na mortalitu, kondici a jarní reprodukci ryb
 • prevence zavlékání invazních druhů ryb a jejich eradikace
 • mikropolutanty ve vodách
 • zimoviště ryb (identifikace zimovišť, migračních tras, rušivých vlivů)
 • úhoř - posouzení komplexu vlivů (MVE, anguilikóza, EVEX, polutanty, predace) na přežití adultních jedinců a jejich reprodukční migraci
 • poproudová migrace úhoře (synchronizace snížení otáček a snížení jezových polí v ČR, migrační zábrany před nátokem na turbíny, bezpečný převod úhořů do podjezí)
 • studie o tom, kolik % úhořů uniká z rybniční akvakultury do volných vod
 • do jakého věku (velikosti) je dobré efektivně odkrmovat úhoře (přežití x chování v přírodě)
 • mortalita monté a odkrmeného monté v rybářském revíru

Věříme, že si naše ryby a prostředí, ve kterém žijí, zaslouží řádný výzkum, aplikaci získaných poznatků, a tím pádem i lepší budoucnost tak, abychom zachovali ryby a rybářské revíry i pro ty, kteří přijdou po nás...

                                                                                                                                           Pavel Vrána

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok