Aktuální povolená denní doba lovu je: 05:00-22:00 na MP revírech a 7:00-17:00 na P revírech.

Nejčastěji hledané: MP revíry, P revíry, Rybářský řád, Rybářský kalendář

 

STATUT  RYBOLOVU

držitelů celorepublikové povolenky

na revírech ČRS a MRS

Platný od 5. května 2005

 Schváleno  Radou  ČRS  dne  5.  května  2005  a  Radou  MRS  dne  5.  května  2005.

I. Základní ustanovení

 1.  

Český rybářský svaz (dále jen ČRS) a Moravský rybářský svaz (dále jen MRS) se v zájmu lepšího uspokojování zájmových potřeb svých členů, zejména jejich snadnějšího přístupu k rybářským revírům v působnosti svazu, jehož nejsou členy, dohodli na vydávání celorepublikové povolenky opravňující k rybolovu na revírech obou svazů. Tento Statut pak upravuje předpoklady pro vydávání celorepublikové povolenky, její režim, práva a povinnosti jejích držitelů, delegaci působnosti kárných orgánů, cenu povolenky, finanční vypořádání mezi svazy a další související otázky.

II. Vydávání celorepublikové povolenky a její obsah

 1.  

Celorepubliková povolenka (dále jen povolenka) opravňuje k rybolovu na revírech ČRS a MRS vyjma těch revírů, na kterých neplatí celosvazová povolenka ČRS, resp. svazová povolenka MRS.

 1.  

Pro účely vydávání této povolenky přiznává ČRS členům MRS postavení svých členů a rovněž tak MRS přiznává postavení svých členů členům ČRS.

 1.  

Členové místních organizací ČRS a MRS mají po splnění svých členských povinností nárok na vydání této povolenky, to však jen za předpokladu, že příslušná místní organizace poskytuje svěřené rybářské revíry k celosvazovému rybolovu ČRS, resp. ke svazovému rybolovu MRS.

 1.  

Povolenku si mohou koupit dospělí členové i mládež.

 1.  

Povolenka se vydává pouze jako roční, a to jako povolenka pstruhová nebo mimopstruhová.

 1.  

Příslušná organizační jednotka ČRS a MRS je oprávněna vydat duplikát povolenky jen na základě potvrzení Policie ČR, manipulační poplatek činí 10 % z ceny povolenky.

III. Cena povolenky, finanční vypořádání

 1.  

Cena povolenky je jednotná pro všechny věkové kategorie rybářů a je tvořena součtem ceny příslušné celosvazové povolenky ČRS, ceny příslušné svazové povolenky MRS a dohodnutého režijního poplatku. 

 1.  

Svazy se finančně vypořádají vždy do konce měsíce ledna následujícího kalendářního roku, a to tak, že si vzájemně uhradí cenu svých celosvazových (svazových) povolenek s připočtením 50 %  dohodnutého režijního poplatku podle počtu vydaných celorepublikových povolenek.

IV. Práva a povinnosti držitelů povolenek, kárná působnost

 1.  

Držitel povolenky je povinen řídit se závaznými předpisy ČRS či MRS podle toho, kterému svazu rybářský revír náleží.

 1.  

Dopustí-li se držitel celorepublikové povolenky protiprávního jednání, které má za následek odnětí povolenky, bude mu tato povolenka odňata v plném rozsahu její platnosti, a to bez nároku na jakékoliv vyrovnání alikvótního podílu výše ceny celosvazové (svazové) povolenky jednoho nebo druhého svazu.

V. Zvláštní ujednání 

 1.  

Ujednání v čl. II odstavce 2 a čl. IV se v plném rozsahu vztahují i na držitele ostatních povolenek.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1.  

Ve zbytku se na celorepublikovou povolenku v plném rozsahu vztahují pravidla platná obecně pro povolenku k rybolovu.

 1.  

Tento statut nabývá účinnosti dne 5. května 2005 a počínaje tímto dnem v plném rozsahu nahrazuje předchozí Statut držitelů celorepublikové povolenky na revírech ČRS a MRS.


Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok