XVII. Republikový sněm Českého rybářského svazu se uskuteční 24. listopadu 2018 v  Průhonicích.

 

Poslední dny před XVII. Republikovým sněmem ČRS utíkají jako voda. Tato událost je velmi důležitá pro všechny příznivce Petrova cechu; u někoho probouzí emoce, někoho nechává klidným, ale pravdou je, že může ovlivnit směřování Českého rybářského svazu na (nejméně) dva (do příštího sněmu), ale spíše celé čtyři roky (volební období).

Co je Republikový sněm?

Republikový sněm je podle platných Stanov ČRS vrcholným orgánem Svazu. Koná se zpravidla jednou za dva roky, jednou za čtyři roky je pak sněm volební – probíhá na něm volba předsedy ČRS. Ale podívejme se na něj podrobněji.

Kdo se Republikového sněmu účastní?

Účastníků Republikového sněmu s hlasovacím právem je pevný počet – 21 delegátů z každého územního svazu a patnáct členů Republikové rady (dva zástupci z každého územního svazu a jednatel ČRS). Dohromady tedy 162 účastníků s hlasem rozhodujícím.  Delegáti jsou voleni konferencemi jednotlivých územních svazů. Aby byl sněm usnášeníschopný, musí být přítomna nadpoloviční většina všech delegátů a aby byl návrh přijat, musí pro něj být nadpoloviční většina hlasujících delegátů.

O čem může Republikový sněm rozhodovat?

V případě, že Republikový sněm rozhodne o přijetí návrhu, je tento návrh závazný pro všechny organizační jednotky, orgány i všechny členy svazu. Do působnosti Republikového sněmu patří zejména:

 1. Schvalovat Stanovy, jejich změny a doplňky,
 2. schvalovat zprávu Republikové rady o její činnosti a hospodaření za uplynulé období,
 3. stanovit hlavní zásady činnosti a hospodaření Svazu,
 4. rozhodovat o majetku Svazu a o jeho použití (§ 19 odst. 6 Stanov ČRS – „S majetkem Svazu se při zániku Svazu naloží podle rozhodnutí Republikového sněmu“),
 5. schvalovat výši členských příspěvků  a zásady pro jejich rozdělení na jednotlivé organizační jednotky Svazu,
 6. vyhlašovat Republikovou radu a Republikovou dozorčí radu; volit předsedu Svazu z členů ČRS, který je současně předsedou Republikové rady,
 7. brát na vědomí zprávu Republikové dozorčí rady,
 8. rozhodovat o případném rozdělení nebo sloučení Svazu,
 9. rozhodovat o zániku Svazu a způsobu majetkového vypořádání; k platnosti usnesení o zániku Svazu je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech místních organizací.   

Protože je letošní Republikový sněm volební, bude na tomto zasedání zvolen předseda ČRS na následující čtyřleté volební období. 

 V tuto chvíli jsou již známi čtyři kandidáti na tuto významnou funkci; může se však stát, že toto číslo nebude konečné – až do vyhlášení kandidátky v průběhu konání Republikového sněmu může být navržen další kandidát. Doposud jsou navrženi tito kandidáti (abecedně):

 • MUDr. Josef Doležal
  • Věk 59 let
  • Garant sportovní činnosti při Republikové radě ČRS, předseda odboru rybolovné techniky Rady ČRS, generální sekretář ICSF
  • Zaměstnání: Vedoucí lékař chirurgického oddělení
 • Dušan Hýbner
  • Věk 42 let
  • Předseda Středočeského územního svazu ČRS, předseda Hospodářského odboru při Radě ČRS, předseda MO Bělá pod Bezdězem
  • Zaměstnání: Poříčný (Státní podnik Povodí Labe), OSVČ
 • PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA
  • Věk 51 let
  • Člen výboru Západočeského územního svazu ČRS se zodpovědností za činnost sportovních odborů a mládeže, předseda MO ČRS Plzeň 2
  • Zaměstnání: Velitel městské policie Plzeň
 • Jiří Marek
  • Věk: 51 let
  • Předseda Odboru mládeže Rady ČRS, předseda MO ČRS Písek
  • Zaměstnání: OSVČ

Zvolen je ten kandidát, který získal největší počet hlasů, nejméně však nadpoloviční většinu hlasujících.  Před zahájením hlasování budou mít všichni kandidáti prostor pro prezentaci svého volebního programu.

Republiková rada ČRS

Republikový sněm zároveň vyhlašuje složení nové Republikové rady ČRS, jejíž funkční období trvá čtyři roky. Noví členové Republikové rady jsou voleni konferencemi jednotlivých územních svazů - každý územní svaz je zastoupen v Republikové radě dvěma členy (předsedou ÚS z titulu této funkce a zvoleným členem Rady). Hlasovací právo v Republikové radě má rovněž jednatel ČRS. Republiková rada spravuje záležitosti Svazu v období mezi konáním Republikových sněmů. Zajišťuje plnění usnesení Republikových sněmů, hospodaří s majetkem Svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny Republikovému sněmu. O své činnosti předkládá zprávu Republikovému sněmu.

Mezi hlavní úkoly Republikové rady patří zejména:

 1. Organizovat celosvazový rybolov a hospodaření,
 2. poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby územním svazům a koordinovat jejich činnost,
 3. schvalovat a vydávat Jednací řád ČRS, jeho změny a doplňky,
 4. schvalovat rozsah územní působnosti jednotlivých územních svazů,
 5. volit, na návrh předsedy, ze svého středu místopředsedu (popř. místopředsedy); nebyl-li návrh předsedy schválen, nebo nebyl-li návrh vůbec podán, navrhují místopředsedu (popř. místopředsedy) členové rady, 
 6. schvalovat obsazení dalších potřebných funkcí,
 7. rozhodovat o obsazení funkce jednatele Svazu, který je členem Republikové rady,
 8. schvalovat rozpočet pro příslušný kalendářní rok a roční účetní závěrku.

Zasedání Republikové rady ČRS probíhá zpravidla jednou za měsíc

Věřme, že XVII. Republikový sněm bude mít důstojný a konstruktivní průběh, jeho delegátům přejme šťastnou ruku při hlasování a budoucímu předsedovi Českého rybářského svazu, nově vyhlášené Republikové radě a Republikové dozorčí radě ČRS úspěšné funkční období 2018-2022, které přinese Českému rybářskému svazu další rozvoj ve prospěch členské základny i našich revírů.

Tomáš Kočica


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok